Οι Αρμοδιότητες Προέδρων των Κοινοτήτων Δήμου Σαρωνικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 1014
Ο ∆ήµαρχος ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αττικής Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), αναφορικά µε τις αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), παρ.8 αναφορικά µε τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων του ∆ηµάρχου σε προέδρους συµβουλίων δηµοτικών κοινοτήτων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», περί αρµοδιοτήτων προέδρου του συµβουλίου κοινότητας άνω των (300) κατοίκων, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 82 του ν. 4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/2018.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του του ν. 4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/2018 περί γενικών διατάξεων των κοινοτήτων.
5. Την αριθ. 597/19 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε την οποία αναδείχθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αναβύσσου, Καλυβίων, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας, Κουβαρά.
6. Την εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου.
7. Την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ∆ηµοτών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Μεταβιβάζουµε στους παρακάτω Προέδρους των Κοινοτήτων του ∆ήµου Σαρωνικού
τις εξής αρµοδιότητες :
1. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στην Κοινότητα, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο.
2. Την µέριµνα για τη διατήρηση του εξοπλισµού και των γραφείου που βρίσκεται
στην Κοινότητα σε κατάσταση καλής λειτουργίας, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο
Αντιδήµαρχο.
3. Την συµµετοχή στην Επιτροπή Τουρισµού για την προβολή και την Ανάδειξη της
Πολιτισµικής και Φυσικής Κληρονοµιάς του ∆ήµου, για θέµατα που αφορούν
στην Κοινότητα (αδελφοποιήσεων κ.λ.π.).
4. Την παρακολούθηση της εύρυθµης λειτουργίας όλων των δηµοτικών κτιρίων και
των σχολικών µονάδων της Κοινότητας, σε συνεργασία µε τον αρµόδιους
Αντιδηµάρχους.
5. Την παρακολούθηση των κοινωνικών προγραµµάτων του ∆ήµου (Βοήθεια στο
σπίτι, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο κ.λ.π.) που εκτελούνται
στην Κοινότητα, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο.
6. Την υπογραφή για την προέγκριση των αδειών του προσωπικού της Κοινότητας
µε σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου ∆/νσης Υπηρεσίας και του Γεν.
Γραµµατέα του ∆ήµου.
7. Την τέλεση των πολιτικών γάµων.
8. Την παρακολούθηση της λειτουργίας των µονάδων προσχολικής αγωγής, σε
συνεργασία µε τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο και την Πρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
9. Την εποπτεία και παρακολούθηση της διαχείρισης και λειτουργίας του Αλιευτικού
Καταφυγίου Π. Φώκαιας σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο.
10. Την υπογραφή άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, κατόπιν αποφάσεως του
Συµβουλίου της Κοινότητας.
Β. Η παρούσα να δηµοσιευθεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού ή σε
µία εβδοµαδιαία της πρωτεύουσας του Νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
∆ήµου.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Categories