Έγκριση υλοτόμησης και συλλογής καυσoξύλων από το δάσος Κουβαρά και Λαυρεωτική για ατομικές ανάγκες

Απόφαση για Έγκριση υλοτόμησης και συλλογής καυσoξύλων από το δάσος Κουβαρά και Λαυρεωτική για ατομικές ανάγκες που αφορά μόνο σε τρεις πολίτες κατόπιν αιτήσεώς τους, διαβάζουμε στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ , στη σελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής .

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόληψης καυσoξύλων για ατομικές ανάγκες»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη: 1) Τις δ/ξεις των άρθρων 120, 168 Ν.Δ. 86/69 του άρθρου 176 και 177 του Ν.Δ. 86/96 «Περί Δασικού Κώδικος », του άρθρου 5 του Ν.998 /79 «Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας » καθώς και του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων ,κατάρτιση δασολογίου ,ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του ν.4280/14(ΦΕΚ 159Α).
2) Τις δ/ξεις του Π.Δ 19-11-1928 « Περί Διαχ/σεως Δασών».
3) Την υπ’αρίθμ.οικ.47983/17835/9-6-2017 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων υπογραφής «Με Εντολή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στο Γενικό Δ/ντη, στους προϊσταμένους των Δνσεων Δασών του νομού Αττικής, στον προϊστάμενο της Δνσης Αγροτικών Υποθέσεων, στους προϊσταμένους των Δασαρχείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στον προϊστάμενο της Δνσης Αναδασώσεων Αττικής (ΑΔΑ:7Χ7ΙΟΡ1Κ-5Φ1) .
4) Την υπ’αρίθμ. ΔΑΔ 7/2790/102418/10-10-19 Δασική Αστυνομική Διάταξη Υλοτομιών και Ρυθμιστική Καυσοξύλευσης του Δασαρχείου μας (ΑΔΑ :ΨΟΡΣΟΡ1Κ-Ι4Ν).
5) Το υπ’αρίθμ. 3752/25-5-2018 με θέμα “Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών ”(ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ” της Γεν.Γραμμ. Πολιτικής Προστασίας.
6) Την ανάγκη προστασίας των δασών της περιφέρειας αρμοδιότητάς μας και της δασικής βλάστησης γενικότερα από λαθροϋλοτομίες.
7) Την ανάγκη ρύθμισης της καυσοξύλευσης κατά τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι ατομικές ανάγκες των μόνιμων κατοίκων της περιοχής μας και ταυτόχρονα να απομακρύνεται ξερή καύσιμη ύλη από τα δάση και τις δασικές εκτάσεις αρμοδιότητός μας για λόγους πυροπροστασίας.
8) Τις σχετικές αιτήσεις ενδιαφερομένων πολιτών όπως αναγράφονται στον προσαρτημένο στην παρούσα Πίνακα δικαιούχων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε ατελώς στους αναφερομένους πολίτες στον προσαρτημένο στην παρούσα πίνακα -ΠΙΝΑΚΑΣ Α , μόνιμους κατοίκους χωριών ή κωμοπόλεων της περιοχής μας να υλοτομήσουν, συλλέξουν και μεταφέρουν μέσα στα δημόσια δάση της περιφερείας τους καυσόξυλα που προέρχονται από ξηρά, σάπια και γενικώς νεκρά δένδρα, όρθια ή κατακείμενα, κάθε δασοπονικού είδους καθώς και από υπολείμματα υλοτομιών, μέχρι του ποσού των τεσσάρων (4) χωρικών κυβικών μέτρων (χ.κ.μ.) για κάθε οικογένεια και με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

1.Θα υλοτομηθούν μόνον νεκρά δένδρα που θα έχουν διαπιστωθεί από τους αιτούντες ή θα υποδειχθούν επιτόπου από τους αρμόδιους δασοφύλακες της περιοχής, εφόσον υπάρχουν, με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προξενηθεί ζημιά στο δάσος ή σε τυχόν φυσική ή τεχνητή αναγέννηση.
2 . Η υλοτομία και συλλογή των καυσόξυλων αυτών θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 15 Φεβρουαρίου 2020 από τις 7:30 μέχρι 13:30, στις θέσεις ΜΑΡΚΑΤΙ -ΠΛΑΚΑ- ΒΙΛΙΑ –ΔΙΨΕΛΙΖΑ –ΚΑΤΟΥΣΑ-–ΔΑΣΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ αποκλειστικά με την υπόδειξη και επίβλεψη αρμοδίων δασικών υπαλλήλων, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης των δικαιούχων με τα κατά τόπους Δασονομεία και τους δασοφύλακες της περιοχής. Τυχόν αναβολή των εργασιών λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών μπορεί να γίνει μέχρι μία εβδομάδα.
3.Η διακίνησή των καυσοξύλων από τα δάση έως τις κατοικίες των δικαιούχων περιορίζεται επίσης αυστηρά κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι δικαιούχοι οφείλουν να επιδεικνύουν την παρούσα σε κάθε έλεγχο αρμοδίου ανακριτικού οργάνου ή υπαλλήλου. Κάθε άλλη μεταφορά θεωρείται ως παράβαση της εγκρίσεως και της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας και επισύρει τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις ποινές και κυρώσεις( κατάσχεση οχήματος, ποινική δίωξη παραβάτη κτλ).
4. Η εμπορία των καυσοξύλων που θα παραχθούν απαγορεύεται απολύτως. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά των ανωτέρω προϊόντων που προορίζονται για καυσόξυλα σε χώρους επιχειρήσεων εμπορίας ξύλου.
Η με οποιαδήποτε προσχήματα παράβαση του ανωτέρω όρου συνεπάγεται την κατάσχεση και την υπέρ του δημοσίου δήμευση των καυσοξύλων καθώς και την ποινική δίωξη των υπαιτίων.
5.Οι αναφερόμενοι στον ΠΙΝΑΚΑ Α, δικαιούχοι της εγκρίσεως, με ποινή αποκλεισμού άνευ ετέρας διατυπώσεως, οφείλουν να παρουσιασθούν τις προκαθορισμένες ημερομηνίες στα Δασονομεία και οι αναγκαίες εργασίες να γίνουν λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία προστατευτικά μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των υλοτομικών εργασιών (κράνη, γάντια, προστατευτικά γυαλιά, κατάλληλα υποδήματα κτλ). Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση να μην αφήσουν ξερούς κλάδους ή άλλα υπολείμματα των υλοτομιών μέσα στο δάσος αλλά να τα μεταφέρουν έως την άκρη του κοντινότερου δρόμου ή άλλως να τα τεμαχίσουν επιμελώς προκειμένου να αφαιρεθεί επικίνδυνη για τυχόν δασική πυρκαγιά καύσιμη ύλη. Εναλλακτικά και εφόσον δεν είναι δυνατή κάποια από τις προηγούμενες λύσεις να τοποθετηθούν παράλληλα με τις ισοϋψείς του εδάφους.
6. Η υλοτομία και απόληψη των καυσοξύλων των προαναφερομένων παραγράφων παύει οποτεδήποτε κρίνει το Δασαρχείο Λαυρίου ότι δεν υπάρχουν πλέον κατάλληλα προς διάθεση καυσόξυλα ή έχουν προκληθεί ζημιές στο δάσος χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση και χωρίς από το γεγονός αυτό να αξιώνει οποιοσδήποτε οιασδήποτε φύσεως αποζημίωση ή άλλου είδους αξίωση.

Οι παραβάτες των όρων της παρούσας παύουν αυτοδικαίως της εγκρίσεως και αποκλείονται της διαδικασίας διάθεσης καυσοξύλων. Σε περίπτωση δε, παράβασης της υπ’αρίθμ. ΔΑΔ 7/2790/102418/10-10-19 Δασικής Αστυνομικής Διάταξη Υλοτομιών και Ρυθμιστικής Καυσοξύλευσης του Δασαρχείου μας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 268 παρ.1 και 3 και 271 του Ν.Δ. 86/69 ‘Περί δασικού κώδικος, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4138/2013 (ΦΕΚ 72 Α) και των λοιπών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.

Με εντολή Σ.Α.Δ.Α.
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.Δασονομείο Λαυρίου
2.Δασονομείο Κερατέας
3.Δασικό προσωπικό και Δασοφύλακες σε εμάς με ανάλογο αριθμό αντιτύπων για ΑΝΑΡΤΗΣΗ της στους Δήμους αρμοδιότητάς μας και ενημέρωση των ενδιαφερομένων
Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Δ/νση Δασών Ανατ. Αττικής, Aγίου Ιωάννου 65 & Ελευθερίας 2, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
2.Δήμος Λαυρεωτικής – με την παράκληση να αναρτηθεί και να μας αποστείλει αποδεικτικό αναρτήσεως.
3.Δήμος Σαρωνικού- με την παράκληση να αναρτηθεί και να μας αποστείλει αποδεικτικό αναρτήσεως.
4.Αστυνομικά Τμήματα Λαυρίου, Κερατέας, Καλυβίων, Σαρωνίδας και Αναβύσσου καθώς και Αστυνομικό Σταθμό Σουνίου.
5.Δικαιούχοι της εγκρίσεως -ΠΙΝΑΚΑΣ Α.

Πίνακας Α, Προσαρτάται στην υπ΄’αρίθμ. ΔΑΔ 7/2790/102418/10-10-19
Έγκριση υλοτομίας και απόληψης καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες
κατοίκων Δήμου Λαυρεωτικής και Δήμου Σαρωνικού αρμοδιότητος μας.
1. 3533/132198/12-12-2019  Μ…….Σ  Α……Σ
2. 3532/132196/12-12-2019 Γ…….Σ Β……..Σ
3. 3695/137725/30-12-2019 Σ……Σ  Σ…….Σ

πηγη: Αναρτημένη απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Categories