Η συνεδρίαση του Δημ Συμβουλίου Σαρωνικού της 22/1/20 – videos

Αγιασμός και κοπή πίτας.

Συζητήθηκε κατα προτεραιότητα το 9ο θέμα

1Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με το ενδεχόμενο κατάργησης του καταστήματος που διατηρεί η τράπεζα EUROBANK στην Κοινότητα Σαρωνίδας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

2Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σαρωνικού στο συνδρομητικό πρόγραμμα των απορριμματοφόρων Δήμων και Κοινοτήτων των Αττικών Διαδρομών και για τη διέλευση από την Αττική οδό των υπολοίπων οχημάτων του Δήμου (Υπηρεσιακές Ανάγκες), καθώς και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

3«Λήψη Απόφασης για το ποσοστό απόδοσης στο Νομικό Πρόσωπο «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών σταθμών από τους Κ.Α.Π. για το έτος 2020.»

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

4Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου επιτρεπόμενου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας μηνιαίως.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

5Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων (άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 1406/83, παρ.8 άρθρου 7 του Ν.2307/95).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

6Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/81, για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2020.

Εισηγητής: Διευθύντρια Οικονομικών

7Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Σαρωνίδας και γύρω περιοχής»

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

8Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Δ. Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

9Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΣΔΑ)» στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)»

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου Σαρωνικού

10Διόρθωση της 239/2019 απόφασης περί «Λήψης απόφασης περί υποβολής αιτήματος τροποποίησης της υπ’ αριθμ 3935/23-12-2016 απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαρωνικού», με κωδικό ΟΠΣ 5002642, ως προς το χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό της πράξης και ως προς τον αριθμό των στελεχών.

Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

11Λήψη απόφασης ορισμού δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

12Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σαρωνικού (Κ.Ε.Δ.ΣΑ).

Εισηγητής: 11/2019 απόφαση της ΚΕΔΣΑ

13Λήψη απόφασης επί αρ. πρωτ. : 15339/17.9.19 Ψ.Γ, 15979/25.9.19 Σ.Α., 20044/04.12.19 Μ.Α., 115/08.1.20 Π.Κ. αιτήσεων δικαιούχων Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) περί ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης.

Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας

Categories