Αντιδήμαρχος ο Ευάγγελος Ζεκάκος.

Ο Ευάγγελος Ζεκάκος δεν χρειάζεται συστάσεις! Εξ άλλου, ήταν από τους πρώτους αυτοδιοικητικούς που είχε επιλέξει ο Πέτρος Φιλίππου πριν ξεκινήσει την προεκλογική του μάχη.

Και δεν ήταν τυχαία η επιλογή, όχι μόνο γιατί ο Β. Ζεκάκος ήταν στο ευρύτερο κοινό γνωστός λόγω της προηγούμενης λαμπρής αυτοδιοικητικής του θητείας η της μακράς του προσφοράς στα Κοινά μέσω του Συλλόγου της Λυκουρίζας αλλά γιατί η αφωσίωση και η επιμονή του με ότι καταπιάνεται, είναι “συνταγή” επιτυχίας.

Καλή δύναμη Βαγγέλη!

Οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Ευάγγελου Ζεκάκου

1. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονοµικών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας – Φωτισµού, Ελέγχου, ∆ηµοτικής περιουσίας και Ταµειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης.
2. ∆ιοικητικών θεµάτων και ιδίως:
– την εποπτεία και ευθύνη των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Γραµµατείας Οργάνων ∆ιοίκησης, Ληξιαρχείου, ∆ηµοτολογίου, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & ∆ιεκπεραίωσης.
– την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών µεταβολών του προσωπικού
– την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών
– τη λειτουργία των ΚΕΠ,
– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση,
– τη λειτουργία του προγράµµατος ∆ιαύγεια
– τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και µεταναστών
– τη οργάνωση διαδικασιών ποιοτικής λειτουργίας και αποτελεσµατικότητας Υπηρεσιών του ∆ήµου.
– την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας ∆ιαφάνειας, ∆ιοικητικής υποστήριξης αιτηµάτων πολιτών.
– την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες, σε συνεργασία µε τον Αντιδήµαρχο κο Γκίνη Χρήστο
3. Την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του τµήµατος ύδρευσης-άρδευσηςαποχέτευσης διάθεσης των µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο, όσον αφορά τις καταµετρήσεις. Τη συντήρηση των αντλιοστασίων, τη συντήρηση και διαχείριση της αποχέτευσης, των βιολογικών καθαρισµών και τη συντήρηση και διαχείριση των
συστηµάτων ύδρευσης και άρδευσης, σε συνεργασία µε τον Αντιδήµαρχο κο Μπούτση Βασίλειο
4. Την τέλεση πολιτικών γάµων
5. Εξουσιοδοτείται για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση εγγράφων και φωτοαντιγράφων.

Η απόφαση που αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Categories