Προσφυγή (2η) του Δήμου Σαρωνικού κατά απόφασης επιβολής προστίμου 2000 ευρ από την Περιφέρεια για ΧΑΔΑ Π.Φώκαιας

Με την υπ’ αρ. 67844/7-4-2016 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος υπογραφόμενη από τον Περιφερειακό Σύμβουλο Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο (αρ. πρωτ. 7348/13-5-2016) επιβλήθηκε στο Δήμο μας διοικητική κύρωση ύψους 2.000 ευρώ για λειτουργία, όπως αναφέρεται στην απόφαση, κατ’ εξακολούθηση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) άνευ περιβαλλοντικών Αδειών και κατά παράβασης εκδοθεισών αποφάσεων περί παύσης λειτουργίας στη Δημοτική Ενότητα Παλαιά Φώκαια Δήμου Σαρωνικού.

Έχοντας προφανές έννομο συμφέρον ασκήθηκε παραδεκτά, νόμιμα και εμπρόθεσμα η από 06.06.2016 Προσφυγή (ΓΑΚ 9383/2016) του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών με κύριο αίτημα την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης όπως αναφέρεται στο οικείο δικόγραφο της Προσφυγής.

Την 10.10.2019 επιδόθηκε στο Δήμο μας η υπ. αρ. απόφαση 12392/2019 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και σύμφωνα με το διατακτικό της, η ανωτέρω Προσφυγή του Δήμου απορρίφθηκε ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης πληρεξουσιότητας του δικηγόρου που υπογράφει το δικόγραφό της για λόγο που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως (άρθρο 35 του Κ.Δ.Δ.)

Με την υπ΄αρ  24/6.2.20,  η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την επανακατάθεση της από 06.06.2016 προσφυγής με ΓΑΚ 9383/2016 του Δήμου Σαρωνικού κατά της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής και δίδει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς το δικηγόρο κο Χρυσοφώτη Σπυρ. να παραστεί κατά την εκδίκασή της, τόσο κατά την δικάσιμο κατά την οποία ήθελε προσδιοριστεί, όσο και σε οποιαδήποτε τυχόν μετ’ αναβολήν δικάσιμο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω πληρεξουσιότητας του δίνεται η ειδική εντολή να καταθέσει υπομνήματα και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

πηγή: ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Categories