Η νέα 14μελής επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σαρωνικού.

Με την υπ αριθμ 18/2020 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού συγκρότησε την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σαρωνικού ως εξής:

1.  Κυριακόπουλος Ιωάννη (∆ηµοτικός Σύµβουλος παράταξης ∆ηµάρχου). ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2 . Πατσιαούρας Ηλία (∆ηµοτικός Σύµβουλος παράταξης ∆ηµάρχου)
3 . Παπαχρήστου ∆ηµήτριος (∆ηµοτικός Σύµβουλος παράταξης ∆ηµάρχου)
4. Λιοδακάκης ∆ηµήτριο (∆ηµοτικός Σύµβουλος λοιπών παρατάξεων)
5. Χαρά Κοβούση ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ Τουρισµού (ο εκάστοτε ∆ιευθυντής της Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων που εδρεύει στο ∆ήµο µας). 
6. Χατζηδήµου Απόστολος, υπάλληλος ∆ήµου, υπεύθυνος για το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
7. Αγκυρίδη Ελένη, ∆ηµότης
8. Τσιλίδης Λύσανδρος, ∆ηµότης
9. Χατζηµιχαηλίδης Θεοδόσιος, ∆ηµότης
Επίσης συµµετέχουν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του ∆ήµου
10. Ράπτης Χρήστος (Κοινότητα Καλυβίων)
11. Κετέογλου Όλγα (Κοινότητα Αναβύσσου)
12. Τσαλικίδης Εµµανουήλ(Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας)
13. Μπρέγιαννης Γεώργιο(Κοινότητα Σαρωνίδας)
14. Στεργίου Κων/νος (Κοινότητα Κουβαρά)

Το ιστορικό

Το 2016, συγκροτήθηκε από το ∆.Σ. η µε βάση το άρθρο 70 του Ν3852/2010 συµβουλευτική Επιτροπή ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ του ∆ήµου Σαρωνικού.
Με την µε την 133/2016 απόφασή του, το ∆.Σ. του ∆ήµου Σαρωνικού τροποποίησε το άρθρο 11 «Σύσταση Επιτροπών ∆ηµοτικού Συµβουλίου» και συγκεκριµένα την παράγραφο 3, η οποία και διαµορφώθηκε ως εξής:
«3.Η επιτροπή αποτελείται από επτά (7) µέλη, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι δηµοτικοί σύµβουλοι και τα λοιπά µέλη είναι ιδιώτες και υπάλληλοι του δήµου.»
Με την 134/2016 το ∆.Σ. του ∆ήµου συγκρότησε σε σώµα την εν λόγω επιτροπή, η θητεία της οποίας έληξε µε το τέλος της προηγούµενης ∆ηµοτικής θητείας τον Σεπτέµβριο του 2019.
Η δεδοµένη Επιτροπή είναι συµβουλευτική και σκοπό έχει την επεξεργασία και εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο θεµάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του ∆ήµου.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Με την αντικατάσταση του άρθρου 70 του ν. 3852/2010 (σύµφωνα µε το άρθρο 75), δεν αναφέρεται πια ρητά η σύσταση επιτροπής τουρισµού στους τουριστικούς ∆ήµους της χώρας αλλά ο νόµος δίνει πλέον γενικά το δικαίωµα σύστασης επιτροπών ως εξής:
«1. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, κατόπιν εισήγησης του προέδρου του, να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και την εισήγηση ενώπιόν του θεµάτων της αρµοδιότητάς του.
2. Στις επιτροπές προεδρεύει δηµοτικός σύµβουλος που ορίζεται µε την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές µετέχουν σύµβουλοι που προτείνονται από όλες τις δηµοτικές παρατάξεις του δηµοτικού συµβουλίου,υπάλληλοι της αρµόδιας διεύθυνσης του δήµου, καθώς και ιδιώτες εµπειρογνώµονες στα θέµατα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.»
Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/19, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 177 του N. 4635/19 (Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) ισχύουν αναλόγως και για τη συµµετοχή αιρετών εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. σε επιτροπές, συµβούλια και λοιπά συλλογικά όργανα πάσης φύσεως νοµικών προσώπων, κληροδοτηµάτων και σωµατείων. (παρ.3 άρθρο 45 Ν.4647/19):
“1. Όπου στις διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισµός µελών στη διοίκηση των νοµικών προσώπων των δήµων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσµων τους, κατά συγκεκριµένη αναλογία, τα τρία πέµπτα επί του συνόλου των µελών µε τους αναπληρωτές τους, συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου, ορίζονται από τον δήµαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα µέλη, αφαιρουµένων τυχόν µελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις µε µεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συµµετέχουν στα συµβούλια µε τουλάχιστον ένα (1) µέλος συνολικά.
Για την εύρυθµη λειτουργία της επιτροπής απαιτείται επίσης και ο ορισµός γραµµατειακής υποστήριξης από υπάλληλο του ∆ήµου.

 

Categories