Τετάρτη 4/3 : ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σαρωνικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό
κατάστημα την 4 η ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 με τα
ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Προϋπολογισμού Ένωσης Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων (ΕΓΝΥΑ) έτους
2020.
Εισηγητής: Δ/ντης ΕΓΝΥΑ
2. Τροποποίηση Κανονισμού Αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
3. Λήψη απόφασης για την εκκίνηση της διαδικασίας αγοράς ακινήτου για τη δημιουργία κεντρικού
Πράσινου Σημείου και έκδοση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Εισηγητής: Δήμαρχος
4. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για
τον Δήμο Σαρωνικού, το ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού, την ΚΕΔΣΑ και την
ΑΔΜΚΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016 .
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου
5. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για τον Δήμο Σαρωνικού,
το ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού, την ΚΕΔΣΑ και την ΑΔΜΚΕΣ, σύμφωνα με το
άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016 .
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου
6. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για τον Δήμο Σαρωνικού, το ΝΠΔΔ
«Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού, την ΚΕΔΣΑ και την ΑΔΜΚΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 221
παρ.11δ του Ν.4412/2016 .
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου
7. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή βρεφονηπιακού
σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά"
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
8. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης “Πολεοδόμηση
(Κτηματογράφηση- Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης-Πράξη Εφαρμογής) των Πολεοδομικών
Ενοτήτων ΠΕ1 & ΠΕ2 της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας Ν. Αττικής” σε συνέχεια του υπ΄αριθμ.
16853/2019 αιτήματος του αναδόχου μελετητή.
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

9. Έγκριση διενέργειας της υπαίθριας αγοράς «Προϊόντα χωρίς μεσάζοντες» στην περιοχή
Τραμπουριά και του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής.
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
10. Αποδοχή της υπ’ αριθμ 479/17-2-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, περί
«Τροποποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαρωνικού» με κωδικό ΟΠΣ 5002642
στο Ε.Π. Αττική 2014-2020 και απόφαση πρόσληψης 1 (ενός) Κοινωνικού Λειτουργού για τη
Λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας».
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
11. Σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ΙΔΑΧ κατ΄ εφαρμογή τελεσίδικης
δικαστικής απόφασης, κατηγορίας ΠΕ . ειδικότητας Διοικητικού.
Εισηγητής: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
12. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού
του Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
13. Έγκριση προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού για τις εθνικές ή τοπικές εορτές.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών.
14. Έγκριση γενομένων δαπανών.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών.
15. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την άρση κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών και Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων Υποδομών
16. «Λήψη απόφασης ορισμού μέλους της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρωνικού Αττικής στην «Ενιαίας Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
17. «Λήψη απόφασης ορισμού μέλους της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρωνικού Αττικής στην «Ενιαίας Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
18. Λήψη απόφασης για την στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΔΣΑ
19. Λήψη απόφασης επί των αρ.πρωτ.2034/2020 και 2064/2020 αιτήσεων περί υπαγωγής στο
Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης ως δικαιούχοι ΚΕΑ.
Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

Καλύβια 28 -2-2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ

Categories