Αναποτελεσματικές οι ρυθμίσεις για τις ΔΕΥΑ –Τι προτείνουν στο ΥΠΕΣ για να μην καταρρεύσουν

Σε περίπτωση που οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) δεν μπορούν να καλύψουν τις λειτουργικές τους ανάγκες, εξαιτίας της κάθετης μείωσης των εσόδων τους λόγω της κρίσης του κορονοϊού και προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους μπορούν να δανειστούν από τους δήμους που είναι μέτοχοι σε αυτές. Οι δήμοι με τη σειρά τους, μπορούν να ζητήσουν έκτακτη επιχορήγηση από τους ΚΑΠ, έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, και να ανταποκριθούν στο αίτημα ενίσχυσης των ΔΕΥΑ. Η προεισπραττόμενη επιχορήγηση θα παρακρατείται σε δεκαοκτώ ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Αυτό προβλέπεται  στο άρθρο  43 της τελευταίας  ΠΝΠ.

Την ίδια ακριβώς λύση υποχρεώνονται να επιλέξουν οι δήμοι και για την περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών τους ανταποδοτικού χαρακτήρα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, ήτοι καθαριότητας, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.

Τα παραπάνω προβλέπει το άρθρο  43 της τελευταίας  ΠΝΠ.

Αντιδράσεις από την Αυτοδιοίκηση

Οι ρυθμίσεις αυτές προκάλεσαν ήδη έντονες συζητήσεις στους κόλπους της Αυτοδιοίκησης, καθώς εκλαμβάνεται ως μια πολύ πρόχειρη και αναποτελεσματική λύση, δεδομένου ότι ήδη  και οι ίδιοι οι δήμοι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας, μείωση των ίδιων εσόδων τους από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες τους και άρα δεν γίνεται να μοιραστούν με τις ΔΕΥΑ τη φτώχεια και στο μέλλον.

Το θέμα απασχόλησε τη σημερινή συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, του ΔΣ της ΚΕΔΕ, όπου επισημάνθηκε ότι  τα έσοδα των ΔΕΥΑ έχουν καταβαραθρωθεί, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στη ΔΕΗ και πρέπει να βρεθούν πιο δημιουργικές λύσεις.

Ποια μέτρα προτείνει η ΕΔΕΥΑ

Με επιστολή της Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο από τις 19 Μαρτίου  είχε επισημάνει πως «τα έσοδα των ΔΕΥΑ παρουσίασαν μεγάλη υστέρηση και η ρευστότητά τους περιορίσθηκε σημαντικά» και ότι «η κατάσταση αυτή ενέχει τον κίνδυνο επιχειρήσεις με τόσο κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση της κρίσης να απειλούνται με κατάρρευση».

Επισήμαινε ακόμη ότι η οικονομική κατάσταση των ΔΕΥΑ επιδεινώθηκε πρόσφατα ακόμη πως λόγω της αύξησης των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας που είχε ως συνέπεια την αύξηση του ενεργειακού κόστους των Δ.Ε.Υ.Α. κατά 20% περίπου. Η αύξηση αυτή δημιουργεί ένα επιπλέον σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, ιδίως σε εκείνες που βρίσκονται σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τη ΔΕΗ.

Ζητούσε δε από τον υπουργό πρωτοβουλίες και εργαλεία για την οριστική ρύθμιση των οφειλών των ΔΕΥΑ  προς τη ΔΕΗ, και να συμπεριληφθούν οι ΔΕΥΑ  στα αναγκαία και σύμφωνα με την νομική τους φύση μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να ανακάμψουν και να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους στους πολίτες, προστατεύοντας το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Θ. Λιβάνιος: Τις επόμενες ημέρες θα ληφθούν  και άλλες αποφάσεις

Μέχρι στιγμής καμία από τις παραπάνω προτάσεις δεν έχουν υιοθετηθεί. Σήμερα κατά την παρέμβασή του ο υφυπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος στη τηλεδιάσκεψη της ΚΕΔΕ, διευκρίνισε πως η λύση που προκρίθηκε με την ΠΝΠ έρχεται να αντιμετωπίσει πυροσβεστικά για το άμεσο επόμενο διάστημα το πρόβλημα, καθώς θα ήταν αδιανόητο να μη πληρωθούν μισθοί και πως τις επόμενες ημέρες θα ληφθούν  και άλλες αποφάσεις και στοχευμένες αναλόγως των τοπικών ιδιαιτεροτήτων.

Άρθρο 43

β) Η ισχύς της περ. (α) ανατι στην έναρξη ισχύος του ν. 4600/2019.5. α) Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) δύνανται να αιτούνται οικονομική ενίσχυση από τους μετόχους ΟΤΑ α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων, έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης.

Η οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑ κατά την παρούσα, δεν λογίζεται ως επιχορήγηση.

Οι δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έναντι δικαιουμένων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα ενίσχυσης.

Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ.

Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α ́ 87).

β. Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, υποχρεούνται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 64) εφαρμόζονται αναλόγως.

Οι δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους ΚΑΠ έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες για την αναμόρφωση πιστώσεις.

Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ.

Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010.6.

Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού που απασχολείται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, οι οποίες λήγουν έως

την 31η Μαΐου 2020, δύνανται να παρατείνονται έως τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη τους.
7. Με απόφαση του οικείου δημάρχου και ειδικώς για το χρονικό διάστημα από τις 23 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, ο προβλεπόμενος από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) αριθμός ωρών της απογευματινής
υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας
μπορεί να προσαυξάνεται έως τριάντα τοις εκατό (30%), για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών ελέγχων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Πηγή: localit.gr

Categories