Οι κανόνες για οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες – Τα πρόστιμα (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση τους «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Δείτε αναλυτικά την απόφαση (ΦΕΚ) ΕΔΩ

Την απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης κι επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών.

Άρθρο 1

Κανόνες λειτουργίας πάσης φύσεως επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται παραλίες

1. Στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται παραλίες, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν
την τήρηση των ακόλουθων κανόνων:

2. Το προσωπικό των οργανωμένων παραλιών υποχρεούται να απολυμαίνει τακτικά τις εγκαταστάσεις υγιεινής
(WC, αποδυτήρια, ντους) αναρτώντας πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης που θα επιδεικνύεται στις αρχές
ελέγχου.
3. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απολυμαίνουν τις ξαπλώστρες μετά από κάθε εναλλαγή της μίσθωσης αυτών
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην ξαπλώστρα τοποθετείται πετσέτα υποχρεωτικά με ευθύνη του λουόμενου.
Άρθρο 2
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων – Κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο
από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα
από δέκα (10) έως είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

φυσικό πρόσωπο που φέρει τους ΚΑΔ: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/56.10
και δραστηριότητες παροχής ποτών/56.30 ισχύουν οι προϋποθέσεις και κυρώσεις της παρ. 1.
19150 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1861/15.05.2020
Άρθρο 3
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής
της παρούσης για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση
των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων
διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’
και β’ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους,
η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του
άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του
Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, το ένστολο
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό
της Δημοτικής Αστυνομίας, το ένστολο προσωπικό των
Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι
επιθεωρητές-ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
(Ε.Α.Δ.).
Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς
ελέγχους, έκτακτους ελέγχους, ελέγχους κατόπιν καταγγελίας καθώς και από κοινού ελέγχους όπου απαιτείται,
ενημερώνουν εγγράφως την προϊσταμένη τους υπηρεσία ή αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Κατά τη
διάρκεια των ελέγχων φέρουν και επιδεικνύουν υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο
αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.
Οι άλλες αρμόδιες αρχές της περ. (α) της παρ. 1 που
επιβάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις υποχρεούνται
να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
kiroseis_gge@mnec.gr, τα στοιχεία αποστολής των
σχετικών κυρώσεων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της
παρούσας, μετά από την έκδοση της σχετικής απόφασης
του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή Αρχής, σύμφωνα με
την παρ. 3 του άρθρου 4.
Άρθρο 4
Διαδικασίες ελέγχων – πιστοποίηση παραβάσεων
1. Οι αρμόδιες Αρχές του άρθρου 3 μέσω των οικείων
οργάνων ελέγχου διενεργούν ελέγχους για την τήρηση
της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων.
2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της
ελεγκτικής δράσης των αρμόδιων αρχών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς
λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.
3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη Επιβολής
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά το άρθρο 2. Αν η παράβαση
αφορά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή
επιχείρηση ή οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, η επιδιδόμενη πράξη θυροκολλάται
στον χώρο όπου διαπιστώθηκε η παράβαση με την
παρουσία δυο εκ των οικείων ελεγκτικών οργάνων.
Για την άρνηση παραλαβής και τη θυροκόλληση γίνεται σχετική ενυπόγραφη και χρονολογημένη μνεία στα
αντίτυπα της επιδιδόμενης πράξης. Εντός προθεσμίας
πέντε (5) ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο ελεγχόμενος
δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή της Αρχής στην οποία ανήκει το
όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή
αντιρρήσεων πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη
σχετική διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο
έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής
Λειτουργίας. Με εξαίρεση τις υπηρεσίες του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), όπου εκδίδεται με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας
απόφαση επί των αντιρρήσεων εντός σαράντα οκτώ (48)
ωρών, στις υπόλοιπες Αρχές της παρ. 1 του άρθρου 3, με
απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή της Αρχής,
συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει εντός
σαράντα οκτώ (48) ωρών τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα συγκεκριμένα περιστατικά και
στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει και επιβάλλει
τις κυρώσεις. Αν οι προβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνονται οι διοικητικές πράξεις (διοικητικό
πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας όπου προβλέπεται)
από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή Αρχής, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση. Εάν για τη διαπιστωθείσα παράβαση επιβάλλεται και αναστολή λειτουργίας,
αυτή άρχεται από την κοινοποίηση στον ελεγχόμενο της
απορριπτικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου.
Άρθρο 5
Επιβολή προστίμων
1. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη
της αρμόδιας αρχής για κάθε παράβαση των μέτρων που
προβλέπονται στην παρούσα.
2. Η παράβαση καταχωρείται στο ειδικό έντυπο, που
τιτλοφορείται «Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας», βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος Ι που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία καταχωρούνται
υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραβάτη, ο Α.Φ.Μ. και ο
Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, περιγράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση και αναγράφεται
το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Η πράξη συμπληρώνεται εις τριπλούν από το όργανο ελέγχου. Ακολούθως, ένα (1) αντίγραφο επιδίδεται στον ελεγχόμενο,
ένα (1) αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοικίας του
ελεγχόμενου ή της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης
μετά την πάροδο της προθεσμίας για υποβολή αντιρρήσεων και ένα (1) παραμένει ως στέλεχος στην αρμόδια
Αρχή, το οποίο αποτελεί το νόμιμο τίτλο βεβαίωσης
παράβασης.
3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέμεται στα οικεία ελεγκτικά όργανα με μέριμνα και ευθύνη
των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας αρμόδιων Αρχών.
4. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να αναφέρει στο όργανο ελέγχου τα απαραίτητα για τη βεβαίωση της παράβασης προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία της επι-
Τεύχος B’ 1861/15.05.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19151
χείρησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.,
αρμόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της
ελεγχόμενης επιχείρησης, αντιστοίχως, Αριθμό Δελτίου
Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή Αριθμό Διαβατηρίου, διεύθυνση
κατοικίας και να προσκομίσει στο πλαίσιο του ελέγχου,
αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή τη
γνωστοποίηση λειτουργίας του ή οποιοδήποτε έγγραφο
δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η επιφάνειάτου. Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος αρνηθεί να δώσει
οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε το
όργανο ελέγχου δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 6
Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων
1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας
πρόστιμα εξοφλούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών
από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου
(e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδεται,
είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/
e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο/Οριζόντια παράβολα), είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.),
είτε από τις Τράπεζες, είτε από τη Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα
εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον
Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001
«Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές». Αντίγραφο του
παραστατικού εξόφλησης αποστέλλεται ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο της Πράξης
Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας για την
υποβολή αντιρρήσεων.
2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του
προστίμου αποστέλλεται από τις αρμόδιες Αρχές, εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή
κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου να
βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του
ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων –
Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α’ 90).
Άρθρο 7
Αρχή ενημέρωσης του κοινού
Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού
ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του
τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων
ηλεκτρονικών μέσων.
Άρθρο 8
Ισχύς
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 16 Μαΐου 2020
έως και τις 22 Μαΐου 2020.

aftodioikisi.gr

Categories