Η παράταση και οι τροποποιήσεις στην επιστρεπτέα προκαταβολή (ΦΕΚ)

«Τροποποίηση της αριθ. ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» είναι ο τίτλος της ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης κι επενδύσεων για την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Δείτε εδώ τι ισχύει για την παράταση αλλά και τις σχετικές τροποποιήσεις:

Σύμφωνα με την απόφαση:

Η με αριθμ. ΓΔΟΥ94/2.5.2020 (Β΄1645) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων τροποποιείται ως εξής:
1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3, μετά τη φράση «έχουν δηλαδή ενεργό,» και πριν τη φράση «ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020»,
προστίθεται η λέξη «κύριο».

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής: «Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο
πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, με την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται
αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό
ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα
εν λόγω όρια.».
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως
εξής:«2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 19η Μαΐου 2020.».

aftodioikisi.gr

Categories