Παραχώρηση αιγιαλού: Σε ΦΕΚ η απόφαση -Τι προβλέπει (έγγραφο)

Προσπάθεια για απλοποίηση των διαδικασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας κάνει η Κυβέρνηση, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν χθες ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος. Στην απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ1 προβλέπεται ότι:

Άρθρο 1

Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης

Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αι-

γιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου

στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών

και πλεύσιμων ποταμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 13 ν. 2971/2001 (285Α΄), όπως ισχύει, καθώς και

τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2971/2001 (285Α΄),

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35

του ν. 4607/2019 (65Α΄) γίνεται με απόφαση του Υπουρ-

γού Οικονομικών ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου

οργάνου, έναντι ανταλλάγματος, με τη διαδικασία που

προβλέπεται από τις ως άνω διατάξεις και την παρούσα

απόφαση.

Η εν λόγω παραχώρηση γίνεται υπό το πρίσμα της

προστασίας των ακτών, και του οικοσυστήματος των

παράκτιων ζωνών, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζο-

νται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό παραχώρηση

συγκεκριμένου τμήματος του αιγιαλού, παραλίας και δεν

παραβλάπτεται η κατά προορισμό χρήση του ως κοινό-

χρηστου αγαθού.

Ειδικά για τις παραλίες και τις παρόχθιες ζώνες, το δι-

καίωμα απλής χρήσης παραχωρείται εφόσον έχει συντε-

λεσθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7

του ν. 2971/2001 απαλλοτρίωση ή έχουν αυτές αποκτή-

σει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους με άλλο τρόπο.

Ειδικότερα η παραχώρηση της απλής χρήσης των

χώρων αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, γίνεται

αποκλειστικά μέσω της διαδικασίας των ηλεκτρονικών

δημοπρασιών, που διενεργείται από τις Κτηματικές Υπη-

ρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Η διαδικασία δημο-

πρασίας, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις της και κάθε

αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με την απόφαση του

Υπουργού Οικονομικών της παραγράφου 2α του άρθρου

13 του ν. 2971/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις

διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4607/2019.

Άρθρο 2

Σκοπός παραχώρησης

Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης

αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδά-

τινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων

λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, γίνεται για την άσκηση

δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή

την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσι-

ων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,

ομπρελών, ξαπλωστρών και την λειτουργία αυτοκινού-

μενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου,

με την διαδικασία και τους όρους του άρθρου 13 του

ν. 2971/2001, όπως ισχύει και της παρούσας.

Η άσκηση άλλων δραστηριοτήτων, που δεν προβλέ-

πονται από τις ως άνω διατάξεις, επιφέρει τις κυρώσεις

του άρθρου 15 της παρούσας, καθώς και τη λήψη όλων

των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων

προστασίας των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παρα-

λίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης των μεγάλων λιμνών

και πλεύσιμων ποταμών.

Άρθρο 3

Δικαιούχοι Παραχώρησης δικαιώματος απλής…Διαβάστε τη συνέχεια ΕΔΩ

aftodioikisi.gr

Categories