Δήμος Σαρωνικού. Αναγγελία πρόσληψης ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ατόμων, για 4 μήνες στην Πολιτική Προστασία

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μ̟ορούν να υ̟οβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά α̟ποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο email:
info@saronikoscity.gr ή

με συστημένη ταχυδρομική ε̟ιστολή στα στοιχεία: ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, Λ. Αθηνών και Ρ. Φεραίου, Καλύβια ΤΚ 19010, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.
Η ̟προθεσμία υ̟ποβολής αιτήσεων ορίζεται α̟πό 15/5/2020 έως και 21/5/2020.
Οι αιτήσεις ̟που δεν θα συνοδεύονται με τα α̟παραίτητα δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνονται υ̟πόψη.
Η ̟παρούσα, αναρτάται στη Διαύγεια, στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαρωνικού μαζί με τα ε̟πισυνα̟τόμενα έντυ̟πα (www.saronikoscity.gr).

πατήστε ΕΔΩ και

εδω

Categories