Διαχείριση βιοαποβλήτων από το Δήμο Σαρωνικού. Τι προβλέπει η Σύμβαση με τον ΕΔΣΝΑ

Πρόσφατα είδαμε ανακοινώσεις και video από τον Δήμο Σαρωνικού  αναφορικά με την παράδοση από τον Περιφερειάρχη Αττικής , κο Πατούλη,  ενός απορριμματοφόρο συλλογής καφέ κάδων και 60 καφέ κάδων συλλογής βιοαποβλήτων. Η παράδοση του εξοπλισμού εντάσσεται  στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης ΕΔΣΝΑ και Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  για τη «Διαχείριση των Βιοαποβλήτων του Δήμου Σαρωνικού».

Η Προγραμματική Σύμβαση εισήχθη προς ψήφιση στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά ανεβλήθη γιατί σύμφωνα με οδηγία της τελευταίας στιγμής,  έπρεπε προηγουμένως να υπάρχει η έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή κάτι που έγινε την επόμενη ημέρα με την 140 απόφαση και συνεπώς το θέμα θα προωθηθεί προς ψήφιση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατ αποκλειστικότητα σας παραθέτουμε τα κύρια σημεία της Σύμβασης ενώ ολόκληρη θα την δημοσιεύσουμε όταν ανέβει στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. (Οι υπογραμμίσεις είναι από την Σύνταξη)

Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από ισχυρή εξάρτηση από τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής, χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης και αξιοποίησης ρευμάτων των απορριμμάτων, αδυναμία έργων και απώλεια επενδύσεων στον τομέα, χρόνια αναβολή της ολοκληρωμένης διαχείρισης, παραβιάσεις του περιβαλλοντικού δικαίου που οδηγούσαν σε χρηματικές κυρώσεις και καταδίκες, ενώ έργα δεκάδων εκατομμυρίων δεν λειτουργούσαν ή απαξιώνονταν. Παρά τα ορισμένα θετικά βήματα τα τελευταία χρόνια , το τοπίο εξακολουθεί να μην ικανοποιεί τις απαιτήσεις των καιρών.
Είναι προφανής η ανάγκη ριζικής στροφής της διαχείρισης αποβλήτων σε νέα κατεύθυνση που θα σηματοδοτείται από ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση αποβλήτων, ευθύνη του παραγωγού, σημαντική βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της ποιότητας ζωής και σταδιακή προσέγγιση σε μία πιο βιώσιμη διαχείριση στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο μιας Κυκλικής Οικονομίας, σε μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων.
Στο πλαίσιο αυτής της νέας πολιτικής στη διαχείριση των αποβλήτων, που κύριο στόχο έχει η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των αποβλήτων να γίνεται αποκεντρωμένα, σε επίπεδο δηλαδή δήμου, ο Δήμος Σαρωνικού αποφάσισε την οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.
Σκοπός της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων – που με τη σειρά τους θα τροφοδοτούν τη λειτουργία του ΕΜΑ ή άλλης εγκατάστασης που θα υποδείξει ο ΕΔΣΝΑ -, είναι η εκτροπή από την ταφή του ανωτέρω ρεύματος αποβλήτων σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και την ιεραρχημένη πυραμίδα δράσεων διαχείρισης αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ανάπτυξης προγραμμάτων διαλογής στην πηγή και η παραγωγή (από όλη την τροφοδοσία) κόμποστ υψηλής ποιότητας.

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι ο ΕΔΣΝΑ ήδη αναπτύσσει σχετικές δράσεις ξεχωριστής διαλογής των βιοαποβλήτων κρίνεται σκόπιμη και επιβεβλημένη η σύναψη της παρούσης προγραμματικής συμφωνίας, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των βιοαποβλήτων ευθύνης των δήμων, ώστε αφενός μεν να αυξηθούν οι ποσότητες βιοαποβλήτων που συλλέγονται χωριστά και αφετέρου να μειωθούν τα απόβλητα που διατίθενται στον ΧΥΤΑ για ταφή.

Το δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα οργανώσει, θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει ο Δήμος. Οι γενικές κατευθύνσεις των δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – εκπαίδευσης των δημοτών θα σχεδιασθούν από κοινού από τον ΕΔΣΝΑ και το Δήμο Σαρωνικού και θα εφαρμοστούν από τον Δήμο Σαρωνικού.

Παράλληλα, ο Δήμος δύναται να προσδιορίσει, σχεδιάσει και να υλοποιήσει δράσεις ενημέρωσης των δημοτών για το πρόγραμμα διαλογής βιοαποβλήτων και δράσεις Οικιακής Κομποστοποίησης, και θα συνεχίσουν τη χωριστή συλλογή των κλαδεμάτων – δημοτικού πρασίνου.
Φορέας εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου «Διαχείριση βιοαποβλήτων των Δήμου » είναι ο Δήμος Σαρωνικού και ο ωφελούμενος του έργου είναι ο Δήμος Σαρωνικού.
Φορείς-Εταίροι είναι ο ΕΔΣΝΑ και ο Δήμος Σαρωνικού.

Απόβλητα που εντάσσονται στη διαχείριση των Βιοαποβλήτων
Σύμφωνα με το σημείο 4 του άρθρου 11 «Ορισμοί» του Ν. 4042/2012 βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα) είναι : τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα ως βιοαπόβλητα στην παρούσα σύμβαση ορίζονται μόνο τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης (ΕΚΑ 20 01 08).

1. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων στα διοικητικά όρια του Δήμου, η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, τη συλλογή και τη μεταφορά των βιοαποβλήτων που παράγονται στους χώρους ευθύνης του Δήμου.
2. Η συλλογή των βιοαποβλήτων θα γίνεται στα διοικητικά όρια του Δήμου.

5. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα αντισυμβαλλομένων
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
1. Ο ΕΔΣΝΑ αναλαμβάνει:
• Να διαθέσει στο Δήμο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη χωριστή συλλογή, αποκομιδή και μεταφορά των βιοαποβλήτων (60 καφέ κάδοι, 1 όχημα απορριμματοφόρο με σύστημα πλύσης κάδων με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ 9044) .
• Να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και πόρους και τεχνογνωσία στον Δήμο για την ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών και την ορθή λειτουργία του συστήματος συλλογής βιοαποβλήτων.

2. Ο Δήμος αναλαμβάνει:
• Να αναπτύξει το δίκτυο των καφέ κάδων της διακριτής συλλογής των βιοαποβλήτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων εντός των διοικητικών του ορίων.
• Να ενεργεί ως Φορέας χωριστής συλλογής και μεταφοράς των Βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι) με δικό τους προσωπικό και με τα οχήματα που θα διατεθούν από τον ΕΔΣΝΑ, στο χώρο που θα επιλεγεί από τον ΕΣΔΝΑ. Με τα οχήματα αυτά θα μεταφέρονται αποκλειστικά βιοαπόβλητα.
Να καθορίσει με ειδικές προς τούτο αποφάσεις της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης την ακριβή χωροταξία του δικτύου (δηλ. τις θέσεις των κάδων αυτών) ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και έγκαιρη αποκομιδή των βιοαποβλήτων και η μεταφορά τους στη διαχείρισης βιοαποβλήτων, φροντίζοντας παράλληλα για την καθαριότητα των σημείων αυτών και μεριμνώντας για την ενημέρωση των δημοτών.
Να τροποποιήσει τον υφιστάμενο Κανονισμό Καθαριότητας εφόσον αυτό απαιτείται.
• Να αναπτύξει το δίκτυο συλλογής βιοαποβλήτων (οχήματα, κάδοι) πέραν από τον παρεχόμενο από τον ΕΔΣΝΑ εξοπλισμό.
• Να φυλάσσει επαρκώς τους χώρους που βρίσκονται τα οχήματα και να κάνει χρήση αυτών με επιμέλεια και σύμφωνα με τον προορισμό τους, ώστε κατά το δυνατόν να μην προκαλούνται βλάβες πλέον αυτών που οφείλονται στη συνήθη χρήση.

Στόχοι
Μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους από την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση των πολιτών, αρχίζει η περίοδος κανονικής λειτουργίας του συστήματος. Πλέον αυτών ρητά συμφωνείται εδώ, ότι κατά την περίοδο κανονικής λειτουργίας του συστήματος :
• Το αποδεκτό ποσοστό άχρηστων – ανεπιθύμητων προσμίξεων των βιοαποβλήτων σε μονάδα κομποστοποίησης και έως 20% επί των εισερχόμενων Βιοαποβλήτων, θα διατίθενται από το Δήμο, σε χώρο ευθύνης του ΕΔΣΝΑ δωρεάν. Μετά το πέρας των 2 ετών ο δήμος υποχρεούται να ενισχύσει την ενημέρωση των πολιτών και να μειώνει κατά 1% κάθε έτος το ποσοστό προσμίξεων.
• Η ποσότητα των βιοαποβλήτων προερχόμενα από τους καφέ κάδους που παρέχονται (εξαιρουμένων των πρασίνων-κλαδεμάτων) θα ανέρχεται για το 1ο έτος της κανονικής λειτουργίας σε τουλάχιστον 2% κατά βάρος των προσκομιζόμενων συνολικών αποβλήτων (σύμμεικτων και υπολειμματικών σύμμεικτων) που θα διαθέτει ο Δήμος στις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ και για το 2ο έτος κανονικής λειτουργίας σε τουλάχιστον 4%. Μετά το πέρας των 3 ετών συνολικής λειτουργίας ο Δήμος υποχρεούται να αυξάνει κατά 0,5% κάθε έτος την ποσότητα των προσκομιζόμενών βιοαποβλήτων προερχόμενα από τους καφέ κάδους που παρέχονται (εξαιρουμένων των πρασίνων-κλαδεμάτων).
Να σημειωθεί ότι οι στόχοι αυτοί αφορούν αποκλειστικά τον παρεχόμενο εξοπλισμό και όχι τον στόχο συλλογής βιοαποβλήτων που πρέπει να πετύχουν οι Δήμοι. Οι στόχοι συλλογής βιοαποβλήτων των Δήμων προσδιορίζονται στα Τοπικά Σχέδια τους και στον ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Αττικής.

Η διαπίστωση του ποσοστού αχρήστων θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα του ΕΔΣΝΑ.
Για κάθε ένα τόνο εισερχομένου αποβλήτου προς επεξεργασία στη μονάδα κομποστοποίησης, προκύπτει τελικό προϊόν (εδαφοβελτιωτικό), σε χύμα μορφή. Το παραγόμενο τελικό προϊόν θα το διαθέτει ο ΕΔΣΝΑ.

https://www.facebook.com/giorgos.patoulis/videos/1168232730203545/

Categories