Ακόμα μία Ανακοπή του Δ. Σαρωνικού για πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης Αιγιαλού ύψους 76670 ευρ- Στις 228000 το σύνολο.

Την 19-03-2020 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας το από 13/01/2020 και µε Αριθµό 73 Πρωτόκολλο Καθορισµού Αποζηµίωσης Αυθαίρετης Χρήσης, το οποίο εξεδόθη από τη Γενική Γραµµατεία Φορολογικής Πολιτικής και ∆ηµόσιας Περιουσίας, Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών, Κτηµατική Υπηρεσία Αθηνών – Ανατολικής Αττικής, Τµήµα Αιγιαλού και Παραλίας, σύµφωνα µε το οποίο επιβάλλεται στο ∆ήµο Σαρωνικού η υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης ποσού 76.670,00 € για την αυθαίρετη χρήση χώρου αιγιαλού/παραλίας, εµβαδού 377 τ.µ. για το έτος 2016 και 320 τ.µ. για το έτος 2017 στ 51ο χλµ της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου στην περιοχή <<ΑΛΥΚΕΣ>> Αναβύσσου του ∆ήµου Σαρωνικού και συγκεκριµένα έµπροσθεν της καντίνας µε τον διακριτικό τίτλο χχχχχχχ, όπως αποτυπώνεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 823/27-09-2017 Έκθεση Αυτοψίας της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας Αττικής. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 26/6/20, καταβάλλεται το ποσό ύψους  15.334,00 €  που αποτελεί το 20% του προστίμου, προκειμένου να ασκήσει ΑΝΑΚΟΠΗ  κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 10/7/2020.

Η εν λόγω εκδίκαση θα γίνει την ίδια ημερομηνία (10/7) μαζί με τις υπόλοιπες που πρόσφατα έχουμε δημοσιευσει και παραθέτουμε πάλι. Συνεπώς τα συνολικά πρόστιμα που καλείται να πληρώσει ο Δήμος Σαρωνικού για αυθαίρετη χρήση Αιγιαλού που σχετίζονται με τις τρεις καντίνες στη παραλία Αλυκών Αναβύσσου για τα έτη 2016-2017-2018 και εναντίον της επιβολής ασκεί Ανακοπή, είναι  228.011 ευρ και για την άσκηση Ανακοπών έχει εκταμιεύσει το 20% του συνόλου, δηλ 45.602 ευρ το οποίο θα επιστραφεί αν δικαιωθεί η σε αντίθετη περίπτωση θα συμψηφισθεί με την οφειλή.

Η συνολική εικόνα για τα ετη 2016-2017-2018

1.Σύμφωνα με τα αναφερόμενα, επιβάλλεται στο Δήμο Σαρωνικού η υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης ποσού 135.630,00 € για την αυθαίρετη χρήση χώρου αιγιαλού/παραλίας, εμβαδού 760 τ.μ. για το έτος 2016 και 473 τ.μ. για το έτος 2017 στην περιοχή <<ΑΛΥΚΕΣ>> και συγκεκριμένα έμπροσθεν της καντίνας με την επωνυμία χχχχχχ

2. Για Ομπρέλες παραλίας με εμβαδόν 100 τ.μ. , καθορίσθηκε ποσό ύψους έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000ευρώ) σε βάρος του Δήμου, ως καταβλητέα αποζημίωση για την φερόμενη αυθαίρετη χρήση αιγιαλού/εμβαδού 100 τ.μ. για το έτος 2017 έμπροσθεν της καντίνας με την επωνυμία<<χχχχχχ>>

3. Με σχετικό πρωτόκολλο καθορίσθηκε ποσό ύψους τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων έντεκα ευρώ και πέντε λεπτών (4.711,05 ευρώ) σε βάρος του Δήμου ως καταβλητέα αποζημίωση για την φερόμενη αυθαίρετη χρήση αιγιαλού/εμβαδού 57 τ.μ. για το έτος 2018.έμπροσθεν της καντίνας χχχχχχ και εντός της καθορισμένης ζώνης αιγιαλού/παραλίας του Δημοσίου

4. για την αυθαίρετη χρήση χώρου αιγιαλού/παραλίας, εµβαδού 377 τ.µ. για το έτος 2016 και 320 τ.µ. για το έτος 2017 , 76.670 € στο 51ο χλµ της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου στην περιοχή <<ΑΛΥΚΕΣ>> Αναβύσσου του ∆ήµου Σαρωνικού και συγκεκριµένα έµπροσθεν της καντίνας µε τον διακριτικό τίτλο χχχχχχχ

Η εκδίκαση της Ανακοπών προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της 10-07-2020.

Categories