ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Ζ΄ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Πλήρωσης σαράντα οκτώ (48) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού
προγράµµατος έτους 2020 που βρίσκονται στον Δήµο Λαυρεωτικής, στη Δηµοτική Ενότητα
Κερατέας Αττικής (θέση Διόνυσος).
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως συµπληρώθηκε και ισχύει.
3. Το άρθρο 206 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών &
Κοινοτικών Υπαλλήλων όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. β του Ν.
4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α’11.5.2015).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/11-05-2015)
«Απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και
συμβάσεων μίσθωσης έργου».
6. Την αριθµ. Δ11/6385/148/10.04.2020 (ΦΕΚ 1904/τ.Β΄/18.05.2020) ΚΥΑ µε θέµα «Ανάθεση
οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων κρατικού προγράµµατος σε Δήµους».
7. Την αριθ. 140/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήµου Λαυρεωτικής.
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Την πλήρωση σαράντα οκτώ (48) θέσεων στελεχών και λοιπού προσωπικού, παιδικών
κατασκηνώσεων του κρατικού προγράµµατος, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της αναφεροµένης στο θέµα παιδικής εξοχής , για τις
εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη
χρονική περίοδο

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

 

Categories