O νέος Εσωτερικός Οργανισμός του Δ. Σαρωνικού. Οργανόγραμμα και video από το ΔΣ

Πρός έγκριση από το ΥΠΕΣ, αποστέλλεται ο νέος Εσωτερικός Οργανισμός του Δ. Σαρωνικού που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην συνεδρίαση της 15/7/20 . Η Εισήγηση από τον Γ. Γραμματέα του Δήμου Σαρωνικού, Μιλτ. Κλάπα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Α. Με τις παρ.1-4 και 6 του άρθρου 10 του Ν.3584/2007, όπως συµπληρώθηκε από το άρθρο 73 του Ν.4674/2020 ορίζονται τα εξής:
«1.Με τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε, ∆ιευθύνσεις, Τµήµατα, Αυτοτελή Τµήµατα, οι αρµοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταµένων των κατά περίπτωση οργανικών µονάδων, ανάλογα µε την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείµενο των συγκεκριµένων οργανικών µονάδων.

2.Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισµοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των ∆ήµων. Η απόφαση εγκρίνεται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας ύστερα από γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ως αιρετοί εκπρόσωποι στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο µετέχουν ο εκλεγµένος µε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης µόνιµος υπάλληλος από τον πλειοψηφούντα συνδυασµό, µε αναπληρωτή του τον δεύτερο σε σταυρούς, και ο εκλεγµένος υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου ή ο αναπληρωτής του υπό τις ανάλογες προϋποθέσεις.

3.Η σύσταση θέσεων προσωπικού µε τους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται µετά από εκτίµηση των υπηρεσιακών αναγκών και µε την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο µέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόµενης της δαπάνης αυτής επί δύο.

4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την κάλυψη αναγκών των Ο.Τ.Α., απαιτείται η πρόσληψη υπαλλήλων κλάδων που δεν προβλέπονται από τις σχετικές ρυθµίσεις, η ονοµασία του κλάδου καθορίζεται µε βάση τη λειτουργία που θα καλυφθεί και τα σχετικά τυπικά προσόντα.»

Β. Ο ∆ήµος Σαρωνικού από τη σύστασή του εκπόνησε τον πρώτο οργανισµό ο οποίος δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 440/τευχ.β’/25-2-2013. Στη συνέχεια τροποποίησε τον  αρχικό του οργανισµό που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4224/τευχ.β’//28-12-2016. Η τροποποίηση αυτή που αφορούσε κυρίως την συγχώνευση των διευθύνσεων σε τρείς ,αφενός µεν δηµιούργησε δυσλειτουργίες και αφετέρου δεν ολοκληρώθηκε ως διαδικασία µε τις απαιτούµενες διοικητικές ενέργειες. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 4/28-1-2019 απόφασή του τροποποίησε εκ νέου τον ΟΕΥ. Η απόφασή του διαβιβάστηκε στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο στις 14-2-2019. Η εξέτασή του δεν προχώρησε από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο καθώς αυτή προσέκρουε στις προβλέψεις της παρ.5 του άρθρου 10 του Ν.3584/2007 σύµφωνα µε την οποία « ∆εν επιτρέπεται η τροποποίηση οργανισµών κατά το τελευταίο εξάµηνο της δηµοτικής ή κοινοτικής περιόδου µε εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή µεταβίβασης νέων αρµοδιοτήτων και σε συµµόρφωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης».
Η νέα ∆ηµοτική Αρχή εκτίµησε ότι η εκ νέου τροποποίηση του ΟΕΥ δεν θα θεραπεύσει τις διοικητικές δυσλειτουργίες που έχουν δηµιουργηθεί. Αποφάσισε την εκπόνηση νέου ΟΕΥ µε βάση τις ανάγκες του ∆ήµου. Για το σκοπό αυτό ο ∆ήµαρχος µε την υπ. αριθµ.69/2-10-2019 απόφασή του όρισε επιτροπή σύνταξης του νέου ΟΕΥ. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου και µέλη της Επιτροπής οι ∆ιευθυντές των υπηρεσιών, η Προϊσταµένη του τµήµατος Προσωπικού και η υπεύθυνη µισθοδοσίας του ιδίου τµήµατος.
Η Επιτροπή για την εκπόνηση του νέου ΟΕΥ έλαβε υπόψη της:
Ι. Τους προηγούµενους ΟΕΥ του ∆ήµου
ΙΙ. Την αποκτηθείσα εµπειρία από τη δηµιουργία του νέου ∆ήµου και την ανάγκη βελτίωση της οργανωτικής επάρκειάς του
ΙΙΙ.Την υπ’ αρίθµ. ∆ΙΑ∆ΙΠΥ∆/Φ.5/54/οικ.28370 του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αποτύπωση των ΚΕΠ στον Ο.Ε.Υ σε ∆/νση που θα απαρτίζεται από δύο τµήµατα. Α) Εξυπηρέτησης πολιτών και β) Εσωτερικής Ανταπόκρισης.
ΙV.Την ισχύουσα νοµοθεσία που καθιστά αναγκαία τη σύσταση αυτοτελούς Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου (αρθ.12 του ν.3492/2006, αρθ.168 παρ.3 του ν.4270/14 και ν.4622/2019) V.Ν.4700/20 (ΦΕΚ 127/29.06.2020 τεύχος Α’) Άρθρο 376 «Πλήρης άσκηση αρµοδιοτήτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆όµησης από τους ΟΤΑ α’ βαθµού»
VI. Τις οδηγίες και παρατηρήσεις του Υπηρεσιακού Συµβουλίου
VII. Τις παρατηρήσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου

Γ. Πέραν της εκπόνησης του νέου ΟΕΥ ήδη έχουµε εκπονήσει και ολοκληρώσει τα αναγκαία περιγράµµατα για όλες τις προβλεπόµενες θέσεις στον νέο οργανισµό. Η εργασία αυτή δεν εντάσσεται στις υποχρεώσεις για την έγκριση του. Κρίναµε σκόπιµο να ολοκληρωθούν τα αναγκαία περιγράµµατα αφενός για να τεθεί σε λειτουργία µε την έγκρισή του ο ΟΕΥ και αφετέρου για να καταστεί σαφές και στον υπηρεσιακό µηχανισµό η αναγκαία διάκριση ανάµεσα στις αρµοδιότητες κάθε οργανικής µονάδας και στην περιγραφή προσόντων και αρµοδιοτήτων κάθε θέσης.
Η άµεση ολοκλήρωση των διαδικασιών και η ανάγκη να τεθεί σε άµεση εφαρµογή ο ΟΕΥ προκύπτει επίσης από το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας βρίσκεται εκτός των διαδικασιών της κινητικότητας. Αυτό συµβαίνει γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες του ΟΕΥ που σήµερα ισχύει µε αποτέλεσµα να µην πληρούνται οι προϋποθέσεις για να ενταχθούµε στο σύστηµα της κινητικότητας. Εποµένως ο ∆ήµος δεν µπορεί να δεχθεί υπαλλήλους που δυνητικά θα ήθελαν να µετακινηθούν σε κενές οργανικές θέσεις του ∆ήµου µας. Όµως υπάρχει η δυνατότητα να αποχωρούν
υπάλληλοι από το ∆ήµο µας µέσω κινητικότητας. Ως εκ τούτου υφιστάµεθα συρρίκνωση ανθρωπίνου δυναµικού χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης µέσω του µηχανισµού της κινητικότητας.
. Με την πεποίθηση ότι ο ΟΕΥ είναι µεν αναγκαία όχι όµως και ικανή συνθήκη για την ορθή διοικητική λειτουργία του ∆ήµου θέτουµε υπόψη και στην κρίση σας το αποτέλεσµα της εργασίας της επιτροπής. Υπογραµµίζουµε ότι:
– η ορθή λειτουργία του νέου οργανισµού,
-η ορθή τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας,
-ο εύστοχος σχεδιασµός η έγκαιρη υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων,
-η προσωπική επάρκεια των υπαλλήλων, -η κατανόηση των καθηκόντων
– ο σεβασµός στο δηµότη
εγγυώνται ως ενιαίο σύνολο την αναγκαία και ικανή συνθήκη διοικητικής επάρκειας κάθε διοικητικής µονάδας και εντέλει του ∆ήµου .
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Σύνταξης του ΟΕΥ
Μιλτιάδης Κλάπας
Γ. Γραµ. ∆ήµου

 

Categories