Μέσω τηλεδιάσκεψης το Δ.Σ. Σαρωνικού το μεσημέρι της Δευτέρας 3/8/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , την 3η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 10449/16-7-2020 αναφοράς – αίτησης κατοίκων της οδού Μύλων Αναβύσσου σχετικά με την λειτουργία επιχείρησης επί της Λ. Καραμανλή.
Εισηγητής: Η αρ. πρωτ. 10449/16-7-2020 αναφοράς – αίτησης κατοίκων της οδού Μύλων
Αναβύσσου

2. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για το έργο «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας» στη θέση 1000825 Καλύβια Θορικού στο ύψωμα πλησίον οικισμού Καλυβίων (Νότια της κορυφής ΚΕΔΡΟΣ)του Δήμου Σαρωνικού, με φορέα του έργου “VODAFONE- PANAFON AEET
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος- Γενικός Γραμματέας

3. Λήψη απόφασης επί του υπ’αρίθμ. πρωτοκ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/28234/987/2018 εγγράφου του Υπουργείου Περιβ. & Ενέργειας, περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου “ΛΑΓΟΝΗΣΙ” της Κοινότητας Καλυβίων (Φ.Ε.Κ. 50Δ/1996).
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

4. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

5. Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σαρωνικού έτους 2020, συμπεριλαμβανομένων τoυ ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Αριστόδικος» και του ΝΠIΔ με την επωνυμία «ΚΕΔΣΑ».
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

6. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 79.500,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής Κ.Α.Π. έτους 2020 (πρώην ΣΑΤΑ) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

7. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων Β΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2020.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

8. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου -Σαραφιανού Δημήτριου του Παναγιώτη για τις νομικές ενέργειες που αφορούν την αποτροπή τοποθέτησης ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή (αποφάσεις 122/2020,141/2020,145/2020,165/2020,166/2020)

9. Τακτοποίηση οφειλών του Δήμου Σαρωνικού προς την ΑΑΔΕ ΔΟΥ Κορωπίου που αφορά πρόστιμο επιβολής Διοικητικού Κυρώσεων (αρ. αποφ. 8485000/19 απόφαση Περιφέρειας Αττικής.
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού

10. Τακτοποίηση οφειλών του Δήμου Σαρωνικού προς την ΑΑΔΕ ΔΟΥ Κορωπίου που αφορά πρόστιμο επιβολής Διοικητικού Κυρώσεων (αρ. αποφ. 1051/2020 απόφαση Περιφέρειας Αττικής.
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού

11. Σύσταση δύο (2) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού και κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας Εργατών Ύδρευσης.
Εισηγητής: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σαρωνικού ως προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2020.
Εισηγητής:Aρ.πρωτ.500182/14-7-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής

13. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σαρωνικού ως προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2020.
Εισηγητής: Aρ.πρωτ.514065/17-7-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής

Categories