Συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Σαρωνικού – video

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 3/8/20, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Σαρωνικού με Πρόεδρο την Δήμητρα Ράπτη

Η Σύνθεση της Επιτροπής:

1. Ράπτη ∆ήµητρα ως Πρόεδρο, µε αναπληρώτρια την κα Γκίνη Μαρία (παράταξη ∆ηµάρχου)
2. Κόλλιας Μιχαήλ ∆ηµοτικός Σύµβουλος των λοιπών παρατάξεων του δηµοτικού συµβουλίου,
3. Χατζηδήµου Απόστολος υπάλληλο του ∆ήµου
4. Τσώνη Αγγελική εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήµου.
5. Κώνστα Bασιλική εκπρόσωπος του Νέου Συλλόγου Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Καλυβίων
Θορικού Λαγονησίου ∆ήµου Σαρωνικού.
6. Καγιάννη Μαρία εκπρόσωπος του Πνευµατικού Οµίλου Γυναικών Λαγονησίου ∆ήµου Σαρωνικού
7. Καρελιώτη Σταµατίνα δηµότης
8. Μπέλεσης Εµµανουήλ δηµότης

H ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας, είναι συµβουλευτικό, προς το δηµοτικό συµβούλιο, όργανο µε τις εξής αρµοδιότητες:

α) σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία του δήµου, συµµετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήµου, εισηγείται και συµµετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,
β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα του δήµου, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,
γ) συνεργάζεται µε την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρµόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές µονάδες του δήµου και µε δοµές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεµάτων ισότητας των φύλων και δικαιωµάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,
δ) συνεργάζεται µε τις δοµές του ∆ικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και µε φορείς της κοινωνίας των πολιτών. (παρ.1 άρθρο 70Α  N.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 6 του Ν.4604/19)

Δείτε τη συζήτηση του θέματος στο video που ακολουθεί το οποίο συμπεριλαμβάνει και το επόμενο (6ο Θέμα) της Ημερήσιας Διάταξης. Την απόφαση καταψήφισε η Τ.Γαλανοπούλου

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/352645515735126/

 

Categories