115,4 εκατ. σε 131 δήμους για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (απόφαση +πίνακας)Περιλαμβάνεται και ο Δήμος Σαρωνικού

Επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 115.400.000,00 € σε ΟΤΑ της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/31648/ΔΠΓΚ/3-08-2020 ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών.

Το ποσό αφορά 130 δήμους και έναν Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και η διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι 31η.8.2020, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων οπότε η πληρωμή δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι και τις 30.9.2020.

Σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 2

Α. Οι ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που ακολουθούν τον τύπο του προϋπολογισμού που

καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφουν

το ποσό της επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων». Στο σκέλος των εξόδων, οι πιστώσεις που αφορούν σε δαπάνες, τις

οποίες ο φορέας αποπληρώνει μέσω της επιχορήγησης ληξιπροθέσμων, εάν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένες,

εγγράφονται σε αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 81 ή/και Κ.Α. τρέχουσας χρήσης, στους οποίους θα

πραγματοποιείται η σχετική ενταλματοποίηση και οι οποίοι θα είναι της μορφής ΥΥ.ΧΧΧΧ.ΨΨ.. (ΥΥ:

Κωδικός Υπηρεσίας. XXXX: Κωδικός Είδους, ΨΨ: Ανάπτυξη). Σε ΚΑΕ της Ομάδας 83, μπορεί να γίνει

εγγραφή πιστώσεων και ενταλματοποίηση δαπάνης πληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από την

σχετική επιχορήγηση, αλλά δεν προτείνεται, προκειμένου να αποφευχθούν επιπλέον αναμορφώσεις

κωδικών αριθμών.

Β. Το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων

υποχρεώσεων. Έως την ολοκλήρωση της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης δεν επιτρέπεται η εγγραφή πρόσθετων

πιστώσεων στο σκέλος των δαπανών, εξαιρουμένων μόνο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που έχουν

καταχωρηθεί στις πρόσθετες γραμμές του Μητρώου Δεσμεύσεων ως «Νόμιμες δαπάνες καθ’ υπέρβαση

πιστώσεων» ή ως «Απεικόνιση υποχρεώσεων λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου προϋπολογισμού».

Άρθρο 3

Οι ανωτέρω επιχορηγούμενοι φορείς υποβάλουν στη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής–

Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών (i) αναλυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις που

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 30.06.2020, σύμφωνα με το υπόδειγμα του εντύπου Ε1 της υπ’

αριθμ. 2/31648/ΔΠΓΚ/3-08-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία συντάσσεται σε δύο

(2) αντίτυπα, το ένα (1) εκ των οποίων τηρείται στην οικονομική υπηρεσία του φορέα με ευθύνη του ΠΟΥ

και τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού οργάνου και του ΓΛΚ και (ii) έγγραφη δέσμευση του

ΠΟΥ του φορέα για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των διατάξεων περί αναλήψεως υποχρεώσεων,

την τήρηση του λειτουργικού μητρώου δεσμεύσεων και για τη λήψη μέτρων αποφυγής δημιουργίας νέων

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ( Υπόδειγμα 1 του παραρτήματος).

Άρθρο 4

Α. Η εξόφληση των παραπάνω οφειλών πραγματοποιείται μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων

από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μέσω του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων για κάθε Δήμο με τίτλο «Υπουργείο Εσωτερικών – Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Δήμου…», προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμών και η διενέργεια

σχετικών ελέγχων.

Β. Για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, οι επιχορηγούμενοι φορείς συμπληρώνουν κάθε

φορά Πίνακα «Εντολή Εξόφλησης ..(δικαιούχου φορέα)..» ( Υπόδειγμα 2Α και 2Β του παραρτήματος) και

τον αποστέλλουν στη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής –Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του

Υπουργείου Εσωτερικών (i) ταχυδρομικώς σε δύο αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές και (ii) ηλεκτρονικά

σε μορφή excel, στην ηλεκτρονική διεύθυνση econ.ota@ypes.gr. Ο εν λόγω Πίνακας επέχει θέση εντολής

εξόφλησης.

Γ. Η καταχώριση των δαπανών στον εν λόγω Πίνακα, πρέπει να γίνεται με αύξουσα χρονολογική σειρά

(προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις) και σε κάθε περίπτωση δεν εξοφλούνται ληξιπρόθεσμες

υποχρεώσεις επόμενου έτους πριν την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προηγούμενου

κάθε φορά έτους. Η σειρά εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μπορεί να ανατρέπεται στις

ακόλουθες περιπτώσεις:

i) όταν αφορούν σε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι εκτελεστές,
ii) όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κ.λπ.,
iii) όταν δεν προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,

iv) όταν υφίστανται κωλύματα νομιμότητας για την εξόφληση τους,
v) όταν κρίνεται ως επείγουσα η άμεση πληρωμή ληξιπρόθεσμης υποχρέωσης, με την αυτονόητη βεβαίως
υποχρέωση, ότι όταν επιλυθούν τα όποια ζητήματα ωριμότητας των ενταλμάτων που έχει παρακαμφθεί η

χρονολογική τους σειρά, αυτά αποστέλλονται στην αμέσως επόμενη Εντολή Εξόφλησης.

Δ. Η Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής μετά τον έλεγχο των πινάκων, εκδίδει χρηματική

εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο θα προχωρά στην πληρωμή του καθαρού

ποσού προς τον τελικό δικαιούχο και στη μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και

παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούμενο φορέα. Οι φορείς υποχρεούνται στην άμεση απόδοση των

προηγούμενων κρατήσεων και παρακρατήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εξόφλησης

και με βάση το extrait του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων πραγματοποιείται η σχετική λογιστική

τακτοποίηση.

Ε. Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις για την καταβολή

μισθοδοσίας, ή σε οποιαδήποτε πληρωμή γίνεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, ως τελικός

δικαιούχος στους πίνακες εμφανίζεται ο επιχορηγούμενος φορέας, στον τραπεζικό λογαριασμό (αριθμός

ΙΒΑΝ) του οποίου θα πιστώνονται τα ποσά αυτά (συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων) και εν

συνεχεία θα ακολουθείται από τον φορέα η συνήθης διαδικασία προς πληρωμή των τελικών δικαιούχων.

ΣΤ. Κατά τα λοιπά ακολουθείται η συνήθης διαδικασία εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης δαπανών ενώ

για τη διασφάλιση της νομιμότητας των πληρωμών, θα πρέπει οι φορολογικές, ασφαλιστικές και

δημοτικές ενημερότητες των τελικών προς πληρωμή δικαιούχων να τελούν εν ισχύ την ημέρα της

πληρωμής τους, που γίνεται απευθείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Άρθρο 5

Η διαδικασία της ανωτέρω εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, ολοκληρώνεται μέχρι

31η.8.2020, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων οπότε η πληρωμή δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι και τις

30.9.2020.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

aftodioikisi.gr

 

Categories