Με κατεπείγον Δημοτικό Συμβούλιο ανανεώνεται η σύμβαση με ΕΔΣΝΑ για τη διαχείριση απορριμμάτων

Με κατεπείγον Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε σήμερα 26/8/20, αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης με τον ΕΔΣΝΑ  για τον λειοτεμαχισμό, μεταφόρτωση και μεταφορά ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων. Ηπροηγούμενη σύμβαση έληξε στις19/8/20.

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ∆/ντης Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδοµών, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α΄114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α’ 85).
4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.∆Σ.Α – Ρυθµίσεις για την
αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α΄ 133).
5. Τις διατάξεις του 4623/2019 «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα» (A’ 134).
6. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 15812/23-09-2019 έγγραφο του Αντιδηµάρχου Μπούτση Ν. Βασίλειου, περί παραχώρησης κλαδοτεµαχιστή.
7. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Οικ.16466/04-10-2019 έγγραφο του ∆ηµάρχου Πέτρου Φιλίππου.
8. Της υπ’ αριθµ. 268/2019 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.∆.Σ.Ν.Α. (Α∆Α:ΨΩ8ΘΟΡ05-2ΣΞ), µε την οποία εγκρίθηκε τόσο η σύναψη νέας σύµβασης συνεργασίας µε τον ∆ήµο Σαρωνικού µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών λειοτεµαχισµού πράσινων απορριµµάτων, όσο και το Σχέδιο Σύµβασης, στο οποίο προβλέπεται πέρα από την παροχή υπηρεσιών λειοτεµαχισµού, και η µεταφόρτωση ογκωδών και απορριµµάτων πρασίνου και η διάθεση-τροφοδοσία ανοικτών σκαφών για τη µεταφόρτωση, για έξι (6) µήνες
9. Την υπ’ αριθµ. 262/2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σαρωνικού (Α∆Α Ψ24ΞΩ1Ξ-5ΟΜ), µε την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή νέας σύµβασης συνεργασίας (η οποία επισυνάπτεται) και οι όροι αυτής σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο σύµβασης µεταξύ του Ενιαίου ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (Ε.∆.Σ.Ν.Α.) και του ∆ήµου Σαρωνικού, για την υλοποίηση του προγράµµατος λειοτεµαχισµού και µεταφόρτωσης ογκωδών και απορριµµάτων πρασίνου και την διάθεση τροφοδοσία ανοικτών σκαφών για τη µεταφόρτωση κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ήµου Σαρωνικού και ανάλογα µε την διαθεσιµότητα του εξοπλισµού και του προσωπικού του Ε.∆.Σ.Ν.Α., διάρκειας έξι (6) µηνών ή έως εξαντλήσεως οικονοµικού αντικειµένου, ποσού ύψους 69.333,60€ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6262.009 «Εργασίες λειοτεµαχισµού, µεταφόρτωσης και µεταφοράς ογκωδών και απορριµµάτων πρασίνου από χώρο προσωρινής εναπόθεσης του ∆ήµου Σαρωνικού στο ΧΥΤΑ µε ειδικά ανοιχτά containers», του ∆ήµου Σαρωνικού.
10. Την υπ’ αριθµ. πρωτ 2900/19-02-2020(Α∆Α Ψ4ΨΗΟΡ05-Π2Χ), Σύµβαση Συνεργασίας Ε.∆.Σ.Ν.Α – ∆ήµου Σαρωνικού διάρκειας έξι (6) µηνών ήτοι έως19-08-2020.
11. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Οικ.10528/17-07-2020 έγγραφο του ∆ηµάρχου του ∆ήµου Σαρωνικού Πέτρου Φιλίππου µε οποίο υποβάλλει νέο αίτηµα για υπογραφή νέας σύµβασης συνεργασίας µεταξύ
Ε.∆.Σ.Ν.Α. και του ∆ήµου Σαρωνικού για τον λειοτεµαχισµό και την µεταφόρτωση κλαδεµάτων και ογκωδών απορριµµάτων.
12. Της υπ’ αριθµ. 293/2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.∆.Σ.Ν.Α. (Α∆Α:ΨΛ4ΞΟΡ05-Φ1Υ), µε την οποία εγκρίθηκε τόσο η σύναψη νέας σύµβασης συνεργασίας µε τον ∆ήµο Σαρωνικού µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών λειοτεµαχισµού πράσινων απορριµµάτων, όσο και το Σχέδιο Σύµβασης, στο οποίο προβλέπεται πέρα από την παροχή υπηρεσιών λειοτεµαχισµού, και η µεταφόρτωση ογκωδών και απορριµµάτων πρασίνου και η διάθεση-τροφοδοσία ανοικτών σκαφών για τη µεταφόρτωση, για έξι (6) µήνες.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Την έγκριση σύναψης νέας σύµβασης συνεργασίας (η οποία επισυνάπτεται) και τους όρους αυτής σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο σύµβασης µεταξύ του Ενιαίου ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (Ε.∆.Σ.Ν.Α.) και του ∆ήµου Σαρωνικού, για την υλοποίηση του προγράµµατος λειοτεµαχισµού και µεταφόρτωσης ογκωδών και απορριµµάτων πρασίνου και την διάθεση-τροφοδοσία ανοικτών σκαφών για τη µεταφόρτωση κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ήµου Σαρωνικού και ανάλογα µε την διαθεσιµότητα του εξοπλισµού και του προσωπικού του Ε.∆.Σ.Ν.Α., διάρκειας έξι (6) µηνών ή έως εξαντλήσεως οικονοµικού αντικειµένου, ποσού ύψους 69.333,60€ (δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. 24%), και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6262.009 «Εργασίες λειοτεµαχισµού, µεταφόρτωσης και µεταφοράς ογκωδών και απορριµµάτων πρασίνου από χώρο προσωρινής εναπόθεσης του ∆ήµου Σαρωνικού στο ΧΥΤΑ µε ειδικά ανοιχτά containers», του ∆ήµου Σαρωνικού.

Ο προϋπολογισµός της ανωτέρω συµβάσεως εκτιµάται ως εξής:
• 338 € ανά ηµέρα 3ωρης απασχόλησης του λειοτεµαχιστή,
• 146€ ανά δροµολόγιο (περίπτωση απόσταση ΟΤΑ–ΧΥΤΑ µεγαλύτερης των 25 χιλιοµέτρων) ειδικών ανοικτών containers του Ε∆ΣΝΑ χωρητικότητας 30 κ.µ., τίµηµα που αφορά στην
περίπτωση µεταφοράς µε οχήµατα και προσωπικό του Ε∆ΣΝΑ.

Αναλυτικότερα:
Απασχόληση Λειοτεµαχιστή ανά µήνα:
4 εργάσιµες ηµέρες – φορές ανά µήνα x 338€ = 1.352,00€
 ∆απάνη καυσίµων λειοτεµαχιστή:
4 εργάσιµες ηµέρες x 3 ώρες/ηµέρα = 12 ώρες
12 ώρες x 40 λίτρα/ώρα = 480 λίτρα/µήνα
 Ενδεικτική τιµή πετρελαίου σήµερα: 1,39€/λίτρο
1,39€/λίτρο x 480 λίτρα = 667,20€
Συνολική ∆απάνη απασχόλησης λειοτεµαχιστή ανά µήνα:
1.352,00€ + 667,20€ = 2.019,20€
Για έξι (6) µήνες η Συνολική ∆απάνη απασχόλησης λειοτεµαχιστή:
6 µήνες x 2.019,20€ = 12.115,20€
Μεταφόρτωση ογκωδών και απορριµµάτων πρασίνου ανά µήνα:
20 εργάσιµες ηµέρες/µήνα x 3 δροµολόγια/ηµέρα = 60 δροµολόγια
60 δροµολόγια x 146€ = 8.760,00€
∆ιόδια Αττικής Οδού για 60×2= 120 διελεύσεις είναι:
120 διελεύσεις x 6,47€ = 776,40€
Συνολική ∆απάνη Μεταφόρτωσης ογκωδών και απορριµµάτων πρασίνου ανά µήνα: 8.760,00€ + 776,40€
= 9.536,40€
Για έξι (6) µήνες η Συνολική ∆απάνη Μεταφόρτωσης ογκωδών και απορριµµάτων πρασίνου:
6 µήνες x 9.536,40€ = 57.218,40€
Συνολική ∆απάνη Συµβάσεως: 12.115,20€ + 57.218,40€ = 69.333,60€

Θεωρείται επιτακτική ανάγκη η ανωτέρω σύµβαση, προκειµένου να ενισχυθεί η προσπάθεια για την ορθολογική διαχείριση ογκωδών και των απορριµµάτων πρασίνου, καθώς τόσο το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας από την στιγµή που εφαρµόστηκε ο Καλλικράτης αυξήθηκε υπερβολικά σε έκταση, όσο και το γεγονός ότι παρόλο που ο ∆ήµος Σαρωνικού διαθέτει έναν (1) κλαδοτεµαχιστή, µικρής ισχύος, και δύο (2) νταλίκες επικαθήµενες, οι οποίες χρησιµοποιούνται για τα οικιακά απορρίµµατα και τα κλαδιά, δεν επαρκούν για τον όγκο των ογκωδών και απορριµµάτων πρασίνων του ∆ήµου µας.
Την έγκριση σύναψης νέας σύµβασης συνεργασίας (η οποία επισυνάπτεται) και τους όρους αυτής σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο σύµβασης µεταξύ του Ενιαίου ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (Ε.∆.Σ.Ν.Α.) και του ∆ήµου Σαρωνικού, για την υλοποίηση του προγράµµατος λειοτεµαχισµού και µεταφόρτωσης ογκωδών και απορριµµάτων πρασίνου και την διάθεση τροφοδοσία ανοικτών σκαφών για τη µεταφόρτωση κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ήµου Σαρωνικού και ανάλογα µε την διαθεσιµότητα του εξοπλισµού και του προσωπικού του Ε.∆.Σ.Ν.Α., διάρκειας έξι (6) µηνών ή έως εξαντλήσεως οικονοµικού αντικειµένου, ποσού ύψους 69.333,60€ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6262.009
«Εργασίες λειοτεµαχισµού, µεταφόρτωσης και µεταφοράς ογκωδών και απορριµµάτων πρασίνου από χώρο προσωρινής εναπόθεσης του ∆ήµου Σαρωνικού στο ΧΥΤΑ µε ειδικά ανοιχτά containers», του ∆ήµου Σαρωνικού.

Τέλος η κα πρόεδρος κάλεσε το ∆.Σ. όπως αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), την πρόεδρο αυτού, την εισήγηση της Υπηρεσίας, τη ψήφο των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως αυτή δηλώθηκε µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και µε fax

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Την έγκριση σύναψης νέας σύµβασης συνεργασίας (η οποία επισυνάπτεται) και τους όρους αυτής σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο σύµβασης µεταξύ του Ενιαίου ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου
Νοµού Αττικής (Ε.∆.Σ.Ν.Α.) και του ∆ήµου Σαρωνικού, για την υλοποίηση του προγράµµατος λειοτεµαχισµού και µεταφόρτωσης ογκωδών και απορριµµάτων πρασίνου και την ιάθεσητροφοδοσία ανοικτών σκαφών για τη µεταφόρτωση κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ήµου Σαρωνικού και ανάλογα µε την διαθεσιµότητα του εξοπλισµού και του προσωπικού
του Ε.∆.Σ.Ν.Α., διάρκειας έξι (6) µηνών ή έως εξαντλήσεως οικονοµικού αντικειµένου, ποσού ύψους 69.333,60€ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6262.009 «Εργασίες λειοτεµαχισµού,
µεταφόρτωσης και µεταφοράς ογκωδών και απορριµµάτων πρασίνου από χώρο προσωρινής εναπόθεσης του ∆ήµου Σαρωνικού στο ΧΥΤΑ µε ειδικά ανοιχτά containers», του ∆ήµου
Σαρωνικού.
2. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Μειοψηφούσας της ∆ηµοτικής Συµβούλου κας Γαλανοπούλου Σουλτάνας
Η απόφαση πήρε αριθµό 129/2020.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΡΑΠΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΑΚΟΥΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
ΛΙΟ∆ΑΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΚΡΙΒΗ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΕΛΟΥ – ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚ.
ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΣΙΓΑΡΙ∆ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

Categories