Οριστική διακοπή λειτουργίας Καντίνας στο Θυμάρι

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 “Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος”,
του Ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 34 και 15 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ230/τ.Α/7-
12-2016)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4497/2017.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 της υπ’ αριθ οικ. 16228/2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.
1723,ΤΒ).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4442/16 (ΦΕΚ 230Α/7-12-2016) Νέο Θεσµικό Πλαίσιο για την
άσκηση Οικονοµικής ∆ραστηριότητας
6. Η υπ’ αριθµ. Οικ. 16228(ΦΕΚ1723 τβ/18-05022017) Κοινή Υπουργική Απόφαση.
7. Το µε αριθ.πρωτ. 2131.2-3/188855/2020/73/2 έγγραφο του Κεντρικού
Λιµεναρχείου Λαυρίου- Γραφείο Αιγιαλού
8. To µε αρ.πρωτ. 22619 ΕΞΕ 2020 έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας
Αθηνών Αν.Αττικής
9. Το µε αρ.πρωτ. 1020/41/1 έγγραφο του Α.Τ Σαρωνικού
10.Το γεγονός ότι, το υπ΄αριθ. 252/19-4-2018 ιδιωτικό συµφωνητικό
µίσθωσης δηµοτικού χώρου από την εταιρεία Α.∆.Μ.Κ.Ε.Σ του ∆ήµου
Σαρωνικού, έχει λήξει από 31-12-2019.
11.Το υπ΄αριθ. 9809/17-7-20 έγγραφο του ∆ηµάρχου περί ακύρωσης
γνωστοποίησης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την οριστική διακοπή λειτουργίας του καταστήµατος µε την επωνυµία
“ISLAND” ιδιοκτησίας του ΤΣ (κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος (σταθερή ξύλινη καντίνα), που βρίσκεται στο 54ο χλµ Λ.
Αθηνών-Σουνίου στο Θυµάρι στην Κοινότητα Π. Φώκαιας του ∆ήµου
Σαρωνικού, στερούµενο ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης δηµοτικού χώρου
από την εταιρεία Α.∆.Μ.Κ.Ε.Σ του ∆ήµου Σαρωνικού.
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Categories