Δημοτικό Συμβούλιο 7/10 με πρώτο θέμα, εισήγηση για καταγγελία του συμφωνητικού με την ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ – Τα υπόλοιπα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ,7/10/ 2020,ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης

1. Λήψη απόφασης περί καταγγελίας του αρ. πρωτ. 2786/23-11-2000 συμφωνητικού μεταξύ της τέως Κοινότητας Αναβύσσου και της ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ που αφορά στην παραχώρηση δημοτικού χώρου.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού

2. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης αιθουσών – χώρων του Δήμου προς τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος Υγείας

3. Ονοματοθεσία γηπέδου ποδοσφαίρου Κοινότητας Καλυβίων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Καλυβίων

4. Έγκριση μελέτης «Οδοποιία εντός σχεδίου Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

5. Έγκριση μελέτης «Μελέτη συμπληρωματικών έργων αποχέτευσης ομβρίων περιοχών εντός σχεδίου ΔΕ Αναβύσσου (β΄ φάση)».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

6. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 53.647,50 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της 4ης έως και της 6ης μηνιαίας κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων έτους 2020
(πρώην ΣΑΤΑ)για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ)”.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2020.
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Γενικός Γραμματέας Δήμου

8. Διαγραφή παραστατικών από την οικονομική διαχείριση, λόγω παραγραφής Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

9. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (2η ) Δήμου Σαρωνικού έτους 2020.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

10. Τροποποίηση συστατικής πράξης ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» ως προς το άρθρο 4 «ΠΟΡΟΙ»
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»

11. Τακτοποίηση οφειλών του Δήμου Σαρωνικού προς την ΑΑΔΕ ΔΟΥ Κορωπίου που αφορά πρόστιμο επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/71046/4884/20-07-20)
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού

12. Έκτακτη Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου

13. Έκτακτη Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Σαρωνικού.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου

14. Έκτακτη Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου

15. Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου Δαναός, Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων «Ο Νέαρχος» και Εθελοντών Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΕΠΑΖ)
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

16. Λήψη απόφαση επί της αρ. πρωτ. 1087/2020 αίτηση του Ν.Γ. δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) περί ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης.
Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσία

Categories