Πρόστιμο 4800 ευρ σε δύο επιχειρήσεις στις παραλίες Αγ. Νικολάου Αναβύσσου και Θυμαριού που βρέθηκαν χωρίς γνωστοποίηση άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο 4800 ευρ σε μάθε μία, σε δύο επιχειρήσεις στις παραλίες Αγ. Νικολάου Αναβύσσου και Θυμαριού που βρέθηκαν να λειτουργούν στερούµενες γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας , βάσει των από 25/9 και 26/9/20 εγγράφων του Αστυνομικού Τμήματος της Σαρωνίδας.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις :
1. Tων άρθρων 34 και 15 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ230/τ.Α/7-12-2016)
2. Του άρθρου 55 του Ν. 4497/2017.
3. Του άρθρου 14 της υπ’ αριθ οικ. 16228/2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1723,ΤΒ).
Το πρόστιµο υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω µαθηµατικό τύπο:
ΠΡΟΣΤΙΜΟ=ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ+ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ= τιµή βάσης * συντελεστή επιπέδου παράβασης *συντελεστή µεγέθους.
Ως τιµή βάσης : 100,00 €
Ως συντελεστής επιπέδου παράβασης : 6 (λόγω παντελούς έλλειψης γνωστοποίησης αδείας).
Ως συντελεστή µεγέθους : 8 ( κατά την παράγραφο 4,1.η του άρθρου 14 της υπ’ αριθ οικ. 16228/2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1723,ΤΒ) κατηγορία 8) .
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ:
Εποµένως το πρόστιµο έχει ως εξής :
ΠΡΟΣΤΙΜΟ = 100*6*8=4.800€

Τυχόν αντιρρήσεις µπορούν να υποβληθούν προς το ∆ήµο, εντός δέκα (10) ηµερών, από την παραλαβή της πρώτης απόφασης.

 

 

Categories