Σκόνταψε και στην Κοινότητα Καλυβίων το Τεχνικό Πρόγραμμα. Ομόφωνα αναβλήθηκε μετά από 2ωρη συζήτηση

Α. Με πρόταση των συμβούλων της πλειοψηφίας Ευγενίας Γκιούλη και Βασ. Φλωρίδη, που απεδέχθη ομόφωνα το Κοινοτικό  Συμβούλιο της 9ης Νοε 20,  αποφασίστηκε η επανάληψη της συνεδρίασης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με θέμα την πρόταση ένταξης τεχνικών έργων προκειμένου να ζητηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, ο Απολογισμός του τεχνικού προγράμματος και προυπολογισμού του 2020 καθώς και του ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ.

Το σκεπτικό των δύο εισηγητών της πρότασης για αναβολή, βασίστηκε στο Άρθρο 86 του ν. 3852/2010 που περιέχεται  στην υπ αρ 88/21.08.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και καθορίζει την διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος των δημοτικών Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο,
1. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συμβούλιό της έως το τέλος Ιουνίου.
2. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονομική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου.
3. Η οικονομική επιτροπή εξετάζει:
i) αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα,
ii) αν οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας και
iii) αν οι δαπάνες είναι νόμιμες.
Η οικονομική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία ii) και iii) προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ανώτατου ποσού, περικόπτει τα επί μέρους κονδύλια.
Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών κοινοτήτων, όπως τελικά διαμορφώνεται από την οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου. Στον προϋπολογισμό του δήμου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε τοπική και δημοτική κοινότητα.

Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων τοπικής και δημοτικής κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν.
4. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

5. Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.

Ξέχωρα με την συζήτηση την οποία μπορείτε να δείτε λεπτομερώς στο video που ακολουθεί, ένα άλλο εκρηκτικής σημασίας ζήτημα αναδείχθηκε και δεν είναι άλλο απ’ αυτό του κορεσμού του Κοιμητηρίου Καλυβίων στο οποίο πλέον είναι προβληματική η εξεύρεση τάφου. Δείτε την τοποθέτηση της Συμβούλου Μ.Κοντού στο 41ο min σχετικά με το θέμα.

Β. Σχετικά με το 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης (αίτηση δημοτών για μετακίνηση κάδων απορριμμάτων), η Κοινότητα Καλυβίων δήλωσε αναρμόδια και το προώθησε στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

Categories