Τα πάνω κάτω στη διαχείριση των παραλιών Σαρωνικού. Με απόφαση του ΣτE τίθεται εκτός διαχείρισης η ΕΤΑΔ!

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ /  ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΚΥΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΔ ΑΕ

Μεγάλες εκτάσεις στο Δήμο Σαρωνικού [οι περισσότερες κοινόχρηστες και ορισμένες ιδιοκτησία του Δήμου] στην περιοχή από το Λαγονήσι μέχρι τη Π. Φωκαία, μεταβιβάστηκαν το 2014 στην «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ» με την ΚΥΑ 143/43399, των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Τουρισμού ΦΕΚ / Β 2424/11.9.2014.
Ο Δήμος τότε ανέθεσε στον δικηγόρο Κωνσταντίνο Κατερινόπουλο να καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Στη συνέχεια το 2015, τα ακίνητα περιήλθαν στην ΕΤΑΔ ΑΕ [λόγω απορρόφησης της πρώτης από τη δεύτερη, με το ά 24 παρ. 1 του ν. 4321/2015].

Η υπόθεση τελικά δικάστηκε στις 22.9.2020.

Η εκδίκαση αφορούσε :
Α) την έκταση 34.600 μ2, ιδιοκτησίας του Δήμου στην Π. Φωκαία που είχε απαλλοτριωθεί υπέρ του ΕΟΤ το 1973, αλλά με προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας έτους 2017, που χειρίστηκε ως δικηγόρος ο Κωνσταντίνος Κατερινόπουλος, η απαλλοτρίωση έχει ανακληθεί.
Β) κοινόχρηστη έκταση ανήκουσα στο Δήμο 5.500 μ2 στην Π. Φωκαία
Γ) έκταση αιγιαλού και παραλίας και το παράκτιου αρχαιολογικού χώρου στην χερσόνησο Αγ. Νικολάου έκτασης 5.000 μ2, καθώς και τους αγροτικούς δρόμους στην ίδια Χερσόνησο έκτασης 4.220 μ2
Δ] Το παραλιακό τμήμα του ακινήτου Αλυκών Αναβύσσου έκτασης 108.000 μ2 [ το εκτεινόμενο κάτω από τη Λ. Αθηνών – Σουνίου ]
Ε] Δύο ζώνες αιγιαλού μία 34.300 μ2 & μία 46.320 μ2 στο Λαγονήσι
ΣΤ ζώνη αιγιαλού 1.000 μ2 στο Μαύρο Λιθάρι
Ζ} Ζώνη αιγιαλού 24.000 μ2 στην Π. Φωκαία

Οι αιγιαλοί είχαν μεταβιβαστεί κατά διοίκηση και διαχείριση, ενώ οι άλλες εκτάσεις κατά κυριότητα, σε εφαρμογή του ν. 4146/2013.
Με την πρόσφατη απόφαση του Δ Τμήματος ακυρώνεται η πράξη μεταβίβασης τους, στην τότε Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ, ΚΥΑ με αριθμό 143/43399 [ΦΕΚ Β 2424/11.2.2014], και ως εκ τούτου σε συνέχεια στην ΕΤΑΔ ΑΕ, ακύρωση που θα έχει ως συνέπεια να αποξενωθεί η ΕΤΑΔ ΑΕ από την διοίκηση και διαχείριση των αιγιαλών και από την κυριότητα των λοιπών εκτάσεων.

Άλλοι Δήμοι του Παράκτιου Μετώπου που είχαν προσφύγει επίσης το 2014, για εκτάσεις της δικής τους εδαφικής περιφέρειας είχαν παραιτηθεί όταν οι εκτάσεις περιήλθαν στην ΕΤΑΔ ΑΕ.
Μία προσφυγή που είχε γίνει από μεμονωμένους δημότες του Δήμου, για τα ίδια ακριβώς ακίνητα, απορρίφθηκε με προηγούμενη απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, καθώς οι αιτούντες δεν προέβαλαν κανένα ουσιώδες επιχείρημα και κρίθηκε ότι ακόμη και αν το Δικαστήριο ακύρωνε τη μεταβίβαση που είχε γίνει με τον ν. 4146/2013, θα περιέρχονταν εκ νέου στην ΕΤΑΔ, με τη μεταγενέστερη διάταξη ά 196 ν. 4389/2016.

Στην δίκη όμως αυτή, προτάθηκαν από το δικηγόρο Κωνσταντίνο Κατερινόπουλο που εκπροσώπησε το Δήμο, που χειρίστηκε την υπόθεση, οι λόγοι για τους οποίους το Δικαστήριο δεν μπορούσε να επαναλάβει την απόφαση της Ολομέλειας, αλλά έπρεπε να οδηγηθεί στην ακριβώς αντίθετη λύση. Συγκεκριμένα αναδείχθηκε ότι ο ν. 4389/2016, δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί στα ένδικα ακίνητα και να επικυρωθεί η μεταβίβαση τους, ακριβώς διότι αυτά τα ακίνητα ενέπιπταν στις εξαιρέσεις που προβλέπονται για την δημόσια κτήση ή και σχετικά με λόγους που αφορούσαν στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, όπως τα ακίνητα στην Π. Φωκαία.
Οι ισχυρισμοί αυτοί έγιναν δεκτοί και ακυρώθηκε, ως προς αυτά τα ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Σαρωνικού, η ΚΥΑ 143/43399, των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Τουρισμού.

«Κρίθηκε ότι η ΕΤΑΔ ΑΕ, [Θυγατρική πλέον της Εταιρίας Συμμετοχών Περιουσίας ΑΕ] δεν μπορεί να διατηρεί την κυριότητα ακινήτων του Δημοσίου ή του ΕΟΤ τα οποία εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της νομοθεσίας, ούτε να διοικεί και να διαχειρίζεται ακίνητα που περιλαμβάνουν εντός αυτών κοινόχρηστα εκτός συναλλαγής τμήματα ζωνών αιγιαλών και παραλίας τα οποία χαρακτηρίστηκαν ή χαρακτηρίζονται Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, ανεξάρτητα του χρόνου και του τρόπου (μέσω απορρόφησης άλλης εταιρίας) που περιήλθαν σε αυτήν.
Οι νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν μετά την έκδοση της πράξης, εξαιρούν από τη μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ ΑΕ, όσα ακίνητα εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του ά 196 ν. 4389 καθώς και του αιγιαλούς και παραλίες που υπάγονται στο ά 68 ν. , ως εκ τούτου η μεταβίβαση που είχε γίνει στην ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ σε εφαρμογή του ν. 4146/2013, έχει χάσει πλέον το νόμιμο έρεισμα της και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εξακολουθήσει να παράγει έννομες συνέπειες.
Απορρίφθηκε ο ισχυρισμός της ΕΤΑΔ ΑΕ, ότι η ακύρωση της πράξης του 2014, θα ήταν αλυσιτελής, διότι δήθεν με τον ν. 4389/2016, θα περιέρχονταν και πάλι σε αυτήν, αυτό διότι, δεν διενεργήθηκε επικαιροποίηση ούτε εκδόθηκαν νεότερες πράξεις με τις οποίες να διαπιστώνεται ότι κάθε ένα από τα συγκεκριμένα ακίνητα που είχαν αρχικά περιέλθει σε αυτήν, πληροί τις προϋποθέσεις να μεταβιβαστεί στην ΕΤΑΔ ΑΕ, με τον νέο νόμο, και ότι δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του ά 196 παρ. 4 ν. 4389.
Αντίθετα ο Δήμος απέδειξε ότι δεν θα επέρχονταν η μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ ΑΕ με βάση άρθρο 196 παρ. 4 ν. 4389/2016, διότι ανήκουν στις εξαιρέσεις αυτού του άρθρου ανήκουν οι αιγιαλοί, παραλίες, υγρότοποι, παρόχθιες εκτάσεις, εκτάσεις ramsar & natura δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, καθώς και όσα ακίνητα είναι εκτός συναλλαγής, όπως τα κοινόχρηστα, . κατηγορίες όμως στις οποίες ανήκαν τα συγκεκριμένα ακίνητα.
Επιπλέον όλοι οι αιγιαλοί που είχαν παραχωρηθεί κατά διοίκηση και διαχείριση στην ΕΤΑΔ ΑΕ στο Λαγονήσι, τις Αλυκές, την Π. Φωκαία και το Μαύρο Λιθάρι, ως Τουριστικά Δημόσια Κτήματα υπάγονται με βάση το ά 68 παρ. 1 ν. 4484/2017, στη διοίκηση και διαχείριση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και άρα εξαιρούνται της παραχώρησης στην ΕΤΑΔ ΑΕ».
Είναι πολύ σημαντική απόφαση διότι τίθενται σε επέκταση της προηγούμενης απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που ακύρωσε τη μεταβίβαση της παραλίας της Τριόπετρας στο Ρέθυμνο, κατόπιν προσφυγής του τοπικού Δήμου, που είχε χειριστεί επίσης ο Κωνσταντίνος Κατερινόπουλος τα συνταγματικά όρια των μεταβιβάσεων της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, στην ΕΤΑΔ ΑΕ που ενεργεί πλέον ως θυγατρική της εταιρίας Συμμετοχών & Περιουσίας ΑΕ.

Ειδικά για τις παραλίες στο Λαγονήσι και στην Αλυκή, ο Δήμος Σαρωνικού, είχε κάνει πολλούς αγώνες από παλιά, να μην έχει η ΕΤΑΔ ΑΕ, τη διαχείριση τους, αλλά να παραμείνουν στο Δημόσιο, ώστε η διαχείριση να γίνεται από το Δήμο, ζήτημα στο οποίο τώρα φαίνεται να δικαιώνεται, αν και για την υλοποίηση του θα χρειαστεί πολύς δρόμος ακόμη.

Η προηγούμενη σχετική ανάρτηση

Εκδικάστηκε στο ΣτΕ η υπόθεση για παραλίες Δ.Σαρωνικού -αισιοδοξία για θετική έκβαση

Categories