Τετάρτη 23/12. Τηλεδιάσκεψη Δημοτικού Συμβουλίου με πρώτο θέμα το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.
Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή

2. Τροποποίηση της απόφασης Δ.Σ. 4/2017 του Δήμου στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Βιώσιμη κινητικότητα – ΣΒΑΚ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή τροποποιημένης σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας
3. Λήψη απόφασης περί μείωσης μισθωμάτων κυλικείων στα σχολεία της α΄βάθμιας και της β΄βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σαρωνικού και καθορισμός τρόπου καταβολής οφειλών από μισθώματα (σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4735/2020).
Εισηγητής: Πρόεδροι Σχολικών Επιτροπών
4. Λήψη απόφασης έκδοσης ψηφίσματος προς την ΔΕΔΔΗΕ για το τεράστιο πρόβλημα των συνεχόμενων διακοπών ηλεκτροδότησης στην Κοινότητα Σαρωνίδας.
Εισηγητής: Έγγραφο παράταξης «Σαρωνικός Αύριο».
5. Τακτοποίηση οφειλών του Δήμου Σαρωνικού λόγω επιβολής διοικητικών ποινώνχρηματικών προστίμων Λιμενικής Αρχής Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού
6. Τακτοποίηση οφειλών του Δήμου Σαρωνικού προς την ΑΑΔΕ Δ.Ο.Υ. Κορωπίου για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων παρελθόντων ετών»
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού
7. Έγκριση γενομένων δαπανών.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
8. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του για την επιτροπή παρακολούθησης της νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαρωνικού και του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) με αντικείμενο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής».
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σαρωνικού στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2021.
Εισηγητής: Αρ. πρωτ. 19355/14-12-2020 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής

Categories