Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού 30 και 31 Δεκ.

ΕΙΔΙΚΗ τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης την 30η Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2021. Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή-Οικονομική Υπηρεσία-Γενικός Γραμματέας
2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σαρωνικού συμπεριλαμβανομένου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Αριστόδικος» και του ΝΠΙΔ
ΚΕΔΣΑ έτους 2021. Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή-Οικονομική Υπηρεσία-Γενικός Γραμματέας


Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2020.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών
2. Σύσταση δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατηγορίας ΠΕ
Διοικητικού και ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού.
Εισηγητής: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Categories