ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – LIVE- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης την 30η Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2021. Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή-Οικονομική Υπηρεσία-Γενικός Γραμματέας
2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σαρωνικού συμπεριλαμβανομένου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Αριστόδικος» και του ΝΠΙΔ
ΚΕΔΣΑ έτους 2021. Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή-Οικονομική Υπηρεσία-Γενικός Γραμματέας

 

Categories