Μείωση μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων κατά 40% και διακανονισμός οφειλών σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της 23.12.20  και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), την παρ. 2α του άρθρου 44 του Ν.4735/2020 όπως επίσης και την Πρόεδρο αυτού, την εισήγηση των Προέδρων των σχολικών επιτροπών α΄βάθμιας και β΄βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Για το σχολικό έτος 2020-2021 τη μείωση του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων κατά 40% σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου
Β. Οι οφειλές για τα μισθώματα σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2019-2020 να καταβληθούν σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις αναλογικά με το ποσό οφειλής.
Η απόφαση πήρε αριθμό 191/2020.

 

Categories