Προσφυγή πρ. εκμεταλλευτή Καντίνας στο Θυμάρι κατά του Δ. Σαρωνικού για την “σφράγιση” της καντίνας.

Στις 18.01.2021, συζητείται ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  η από 2-7-2018 Προσφυγή που άσκησε ο κ. Γ.Λ., στρεφόμενος κατά του Δήμου Σαρωνικού και κατά της με αριθμό 180/28-6-2018 απόφασης του Δημάρχου του Δήμου Σαρωνικού περί σφράγισης του καταστήματος – τροχήλατης καντίνας στην παραλία Θυμάρι Π. Φώκαιας θέση Α2 σε εφαρμογή της υπ αριθ. 24/13-6-2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία ανακλήθηκε η υπ’ αρ. 9792/2016 άδεια λειτουργίας κινητής καντίνας του προσφεύγοντα.

Με την υπ’ αρ. 224/11-5-2016 σύμβαση, παραχωρήθηκε η χρήση από την «ΑΔΜΚΕΣ» στον προσφεύγοντα, πλειοδότη της υπ’ αρ. 165/18-4-2016 διακήρυξης δημοπρασίας, τμήματος δημοτικού χώρου, στην περιοχή Θυμάρι θέση Α2 της δημοτικής κοινότητας Π. Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού, για το χρονικό διάστημα από 11-5-2016 έως 31-12-2018, με σκοπό να ασκήσει τη δραστηριότητα για την οποία προοριζόταν ο παραχωρούμενος χώρος ήτοι την τοποθέτηση «τροχήλατης καντίνας» και ομπρελοξαπλωστρών και του χορηγήθηκε η υπ αρ. 9792/16-6-2016 άδεια λειτουργίας τροχήλατης καντίνας από τον  Δήμο.

Ακολούθως, με την υπ’ αρ. 20/17-3-2017 απόφαση του Δ.Σ. της δημοτικής εταιρείας «ΑΔΜΚΕΣ» ενόψει του ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 165/18-4-2016 διακήρυξη δημοπρασίας οριζόταν η διάρκεια μίσθωσης έως 31-12-2016 αποφασίσθηκε η ανανέωση και παράταση αυτής έως 31-12-2017 και η μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος κατά 34%.

Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. υπεγράφη μεταξύ της δημοτικής εταιρείας και του προσφεύγοντος η υπ’ αρ. 71/21-3-2017 νεότερη σύμβαση σύμφωνα με την οποία μειώθηκε το καταβαλλόμενο μίσθωμα και ορίσθηκε νέα διάρκεια της παραχώρησης χρήσεως για το χρονικό διάστημα από 10- 3-2017 έως 31-12-2017.

Εν συνεχεία, στις 11-4-2017 ορίσθηκε νέο Δ.Σ. στην «Α.Δ.Μ.Κ.Ε.Σ.», το οποίο με την υπ’ αριθμ. 36α/25.4.2017 αποφάσισε την μη υλοποίηση της υπ’ αριθμ. 20/2017 προγενέστερης απόφασης, με την αιτιολογία ότι αντίκειται στα συμφέροντα της εταιρείας. Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. 24/13.6.2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (5η Συνεδρίαση) του καθ’ ου Δήμου, αποφασίσθηκε η ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος του προσφεύγοντος, λόγω λήξεως του συμφωνητικού μίσθωσης από 31.12.2017 και με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1020/10107/3/18.6.2018 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Αναβύσσου γνωστοποιήθηκε στον Δήμο Σαρωνικού ότι στην παραλία Θυμάρι Π. Φώκαιας Αττικής, λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχείρηση παρασκευής ή και προσφοράς
τροφίμων και ποτών σε κινητό χώρο – καντίνα)…που ανήκει στον προσφεύγοντα, στερούμενο άδειας λειτουργίας της αρμόδιας Αρχής.

Κατόπιν αυτών, με την υπ’ αριθμ. 180/28.6.2018 απόφαση του Δημάρχου Σαρωνικού αποφασίσθηκε η σφράγιση του ως άνω καταστήματος, ιδιοκτησίας του προσφεύγοντος, με την αιτιολογία ότι ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του.

Κατά της ως άνω απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (24/13.6.2018), ο προσφεύγων άσκησε, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την ανωτέρω προσφυγή (ΠΡ6403/2018), ζητώντας την ακύρωσή της, υποστηρίζοντας ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει λόγω έλλειψης αιτιολογίας και είναι ακυρωτέα, διότι δεν τηρήθηκε ο τύπος της προηγούμενης ακρόασης και είναι αντίθετη δε προς την αρχή της χρηστής διοίκησης, ενόψει του ότι η από 11.5.2016 σύμβαση που υπέγραψε λήγει στις 31.12.2018.

Ο προσφεύγων με την εν θέματι προσφυγή επιδιώκει:

α) την αποδοχή της προσφυγής για τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους,

β) την εξαφάνιση της με αριθμό 180/28-6-2018 απόφασης Δημάρχου του Δήμου Σαρωνικού περί σφραγίσεως της κινητής καντίνας και,

γ) να καταδικαστεί ο καθ’ ου Δήμος στην δικαστική του δαπάνη.

Προκειμένου να εξασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δήμου Σαρωνικού, ορίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή πληρεξούσιο Δικηγόρος (απόφαση 361/2020) ώστε να παρασταθεί, αντί και για λογαριασμό του Δήμου, κατά τη συζήτηση την 18η Ιανουαρίου 2021 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

πηγή: ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Categories