Η Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του ΔΣ Σαρωνικού της 29/1. Live

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  την 29η IANOYAΡΙΟΥ  Παρασκευή και ώρα 17:00 η οποία θα γίνει (μέσω τηλεδιάσκεψης), για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση σχετικά με την πορεία εκκαθάρισης της Ανώνυμης Δημοτικής Κατασκευαστικής Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού (ΑΔΜΚΕΣ).
Εισηγητής: Εκκαθαριστές της ΑΔΜΚΕΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΉΤΗΣΗς ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2-15

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την οδική πρόσβαση και την άρση αναδασωτέας έκτασης στο πλαίσιο ίδρυσης νέου κοιμητηρίου στη θέση “ΓΕΡΑΚΙΝΑ” της Κοινότητας Π.
Φώκαιας (σχετικό το υπ’αρίθμ. πρωτοκ. 3273/24-2-2020 έγγραφο του αναδόχου της μελέτης των Πολεοδομικών Εργασιών για την ίδρυση του εν λόγω κοιμητηρίου).
Εισηγητής: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
3. Συγκρότηση επιτροπής διοργάνωσης εκδηλώσεων για τα 200 έτη από την επανάσταση του 1821.
Εισηγητής: Δήμαρχος
4. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τον Δήμο Σαρωνικού, το ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού, την
ΚΕΔΣΑ και την ΑΔΜΚΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου
5. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για τον Δήμο Σαρωνικού, το ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού, την ΚΕΔΣΑ και την ΑΔΜΚΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου

 

6. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για τον Δήμο Σαρωνικού, το ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού, την ΚΕΔΣΑ και την ΑΔΜΚΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου
7. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων (άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 1406/83, παρ.8 άρθρου 7 του Ν.2307/95).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
8. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/81, για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2021.
Εισηγητής: Διευθύντρια Οικονομικών
9. Σύσταση δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού και ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού.
Εισηγητής: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
10. «Λήψη Απόφασης για το ποσοστό απόδοσης στο Νομικό Πρόσωπο «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά
προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών σταθμών από τους Κ.Α.Π. για το έτος 2021».
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών
11. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σαρωνικού στο συνδρομητικό πρόγραμμα των απορριμματοφόρων Δήμων και Κοινοτήτων των Αττικών Διαδρομών και για τη διέλευση από την Αττική οδό των υπολοίπων οχημάτων του Δήμου (Υπηρεσιακές Ανάγκες), καθώς και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών
12. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου επιτρεπόμενου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας μηνιαίως.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών
13. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σαρωνικού (Κ.Ε.Δ.ΣΑ).
Εισηγητής: 20/2020 απόφαση της ΚΕΔΣΑ
14. Λήψη απόφασης εορτασμού Πρωτοχρονιάς Κοπή πίτας Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ
15. Λήψη απόφαση επί των αρ. πρωτ. 19613/17.12.20 . και αρ.πρωτ. 672/14.1.21 αιτημάτων των Β.Α. και Δ.Ν. δικαιούχων Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) περί ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης.
Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
Καλύβια 25 -1-2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ

Categories