ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ LIVE – Τετάρτη 10 Φεβ – 5:00 μμ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που καταργεί τα Κοινοτικά Συμβούλια στην Αττική και στο Δήμο Σαρωνικού.
Εισηγητής: Δήμαρχος

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την οδική πρόσβαση και την άρση αναδασωτέας έκτασης στο πλαίσιο ίδρυσης νέου κοιμητηρίου στη θέση “ΓΕΡΑΚΙΝΑ” της Κοινότητας Π.
Φώκαιας (σχετικό το υπ'αρίθμ. πρωτοκ. 3273/24-2-2020 έγγραφο του αναδόχου της μελέτης των Πολεοδομικών Εργασιών για την ίδρυση του εν λόγω κοιμητηρίου).
Εισηγητής: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάδειξη και αξιοποίηση των Αλυκών Αναβύσσου.
Εισηγητής: Δήμαρχος

4. Συγκρότηση επιτροπής διοργάνωσης εκδηλώσεων για τα 200 έτη από την επανάσταση του 1821.
Εισηγητής: Δήμαρχος

5. Συγκρότηση επιτροπής Ανάπτυξης του Δήμου στη μετά covid εποχή.
Εισηγητής: Αρμόδιο Αντιδήμαρχο

6. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τον Δήμο Σαρωνικού, το ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού, την
ΚΕΔΣΑ και την ΑΔΜΚΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016 .
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου

7. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για τον Δήμο Σαρωνικού, το ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού, την ΚΕΔΣΑ και την
ΑΔΜΚΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016 .
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου

8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για τον Δήμο Σαρωνικού, το ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού, την ΚΕΔΣΑ και την ΑΔΜΚΕΣ, σύμφωνα με το
άρθρο 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016 .
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου

9. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων (άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 1406/83, παρ.8 άρθρου 7 του Ν.2307/95).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

10. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/81, για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2021.
Εισηγητής: Διευθύντρια Οικονομικών

11. Σύσταση δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού και ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού.
Εισηγητής: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

12. «Λήψη Απόφασης για το ποσοστό απόδοσης στο Νομικό Πρόσωπο «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά
προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών σταθμών από τους Κ.Α.Π. για το έτος 2021».
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

13. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σαρωνικού στο συνδρομητικό πρόγραμμα των απορριμματοφόρων Δήμων και Κοινοτήτων των Αττικών Διαδρομών και για τη διέλευση από την Αττική οδό των υπολοίπων οχημάτων του Δήμου (Υπηρεσιακές Ανάγκες), καθώς και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

14. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου επιτρεπόμενου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας μηνιαίως.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

15. Λήψη απόφαση επί των αρ. πρωτ. 19613/17.12.20 . και αρ.πρωτ. 672/14.1.21 αιτημάτων των Β.Α. και Δ.Ν. δικαιούχων Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) περί ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης.
Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

Categories