Σαρωνικός. Μέσω leasing, προμήθεια μεταχερισμένων Λειοτεμαχιστή και φορτωτή αξίας 667.000 ευρ (με ΦΠΑ)

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (26/3/2021 και ανέβηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 14/5/21) εγκρίθηκε η  μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών» για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου, προς τους δημότες καθώς η ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Η χρηματοδοτική μίθωση (leasing) σήμερα αποτελεί έναν εναλλακτικό και ευέλικτο τρόπο χρηματοδότησης των Δήμων . Συνεπώς, είναι ένας μηχανισμός που παρέχει τη δυνατότητα σε
έναν Δήμο να συμπληρώσει, να ανανεώσει, να εκσυγχρονίσει ή να επεκτείνει τον μηχανολογικό εξοπλισμό του χωρίς να διαθέσει δικά του κεφάλαια” , σημειώνεται στο σκεπτικό της μελέτης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται σε εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες ευρώ (667.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Η εν λόγω προμήθεια, θα υλοποιηθεί μέσω Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

Σκοπός
Το προς προμήθεια μηχάνημα (λειοτεμαχιστής) θα είναι μεταχειρισμένο, θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως οι λιγότερες ώρες εργασίας και η νεότερη χρονολογία κατασκευής του μηχανήματος και προορίζεται για τον τεμαχισμό διαφόρων αντικειμένων, ογκωδών και μη, που συλλέγονται από την Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, σε μικρά τεμάχια ώστε να είναι εύκολη και οικονομική η μεταφορά τους στους χώρους απόρριψής τους.

Κύρια Χαρακτηριστικά
1.Το προσφερόμενο μηχάνημα θα καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις τις υπηρεσίας έχοντας μεγάλη ωριαία απόδοση. Ποιο συγκεκριμένα η δυναμικότητα του μηχανήματος θα είναι τουλάχιστον
40ton/h ανάλογα με την ποσοστιαία σύνθεση των προς κοπή υλικών (ξύλο, αδρανή υλικά, μέταλλα) και την ταχύτητα φόρτωσης.

2.Το προς προμήθεια μηχάνημα του ελαστικοφόρου φορτωτή θα είναι μεταχειρισμένο, θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως οι λιγότερες ώρες εργασίας και η νεότερη χρονολογία κατασκευής του
μηχανήματος, θα είναι γνωστού και εύφημου εργοστασίου.

Για λόγους ομοιογένειας και συμβατότητας ο φορτωτής θα πρέπει να μπορεί να εκκενώνει τα απορρίμματα του κάδου απ’ ευθείας στον τεμαχιστή δίχως την χρήση ραμπών ή άλλων βοηθητικών μέσων.»

Η διάρκεια αποπληρωμής καθορίζεται σε πέντε (5) έτη. Μετά δε την αποπληρωμή των μισθωμάτων τα δημοπρατούμενα είδη περιέρχονται στην κυριότητα του Δήμου. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα η πολυετής δέσμευση της προμήθειας έχει ως εξής:

Δείτε τη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  ΕΔΩ

ΦΩΤΟ, τυχαία από αρχείο.

Categories