Η LIVE Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 7/6 – video

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ  2021, ώρα 18:30  για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

2ο video facebook

https://www.facebook.com/agamemnon.xygakis/videos/10224535890607701

1o video facebook

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/308276284265529

 

1. Έγκριση Προϋπολογισμού Ένωσης Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων (ΕΓΝΥΑ) έτους 2021.
Εισηγητής: Δ/ντρια ΕΓΝΥΑ

2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

3. Αναμόρφωση (1η) Υποχρεωτική Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

4. Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου βάσει του άρθρου 191 παρ.1 του Ν.3463/2006 για χώρο στάθμευσης του Κοιμητηρίου Καλυβίων και άλλων λειτουργικών αναγκών.
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης της ΕΤΑΔ για αντισταθμιστικά οφέλη στην παραλία των Αλυκών Αναβύσσου.
Εισηγητής: Δήμαρχος

6. Λήψη απόφασης επιβολής ειδικού τέλους σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν.4555/2018 σε ακίνητα που εκμισθώνει – παραχωρεί η ΕΤΑΔ Α.Ε. στις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

7. Λήψη απόφασης διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση χώρου στην Γαλάζια Ακτή για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και ομπρελών – ξαπλωστρών.
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος.

8. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για το έργο «Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής από Βιορευστά» στην θέση «Σαμάρθι – Αιματόριζα» Δ.Κ. Καλυβίων με φορέα δραστηριότητας Π. & Α. Καρ. Ο.Ε.
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

9. Λήψη απόφασης επί πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου “ΠΑΡΑΛΙΑΣ” της Κοινότητας Καλυβίων στο Κ.Χ. 649Β, κατόπιν δικαστικής απόφασης άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

10. Έγκριση υψομετρικών μελετών του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου «Παραλίας Καλυβίων» ως εξής:
α. της οδού μεταξύ των Ο.Τ 420 – 421,423
β. της οδού μεταξύ των Ο.Τ 677- 680,679
γ. της οδού μεταξύ των Ο.Τ 728 – 729
Εισηγητής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

11. Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Σαρωνικού στον Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων «CLIMATTICA»
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Categories