Η Live Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικου της 30/6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30 η οποία θα γίνει (μέσω τηλεδιάσκεψης), για λήψη
απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/1144850196014731

1. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων και λοιπών φορέων Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Δήμαρχος

2. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»

3. Λήψη απόφασης επιβολής τέλους διαμονής παρεπιδημούντων έτους 2022.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

4. Έκτακτη Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Σαρωνικού.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου

5. Έκτακτη Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Σαρωνικού.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου

6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας
Σαρωνίδας και γύρω περιοχής».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

7. Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού του έργου: «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου
Σαρωνικού για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΤΣΔΑ)
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

8. Λήψη απόφαση κάλυψης εξόδων κηδείας ενδεούς συμπολίτη
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Καλύβια 25-6-2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ

Categories