Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 60 Τομεάρχες για την Απογραφή Κτιρίων στον Δήμο Σαρωνικού

Διενέργεια της απογραφής κτιρίων στον Δήμο Σαρωνικού – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 60 Τομεάρχες Απογραφής Κτιρίων

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διενεργεί κατά το παρόν χρονικό διάστημα την Απογραφή Κτιρίων. Η εν λόγω Απογραφή διενεργείται σε εφαρμογή του Νόμου 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 17) και είναι η 8η – κατά σειρά – απογραφή από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους.

Σκοπός της Απογραφής Κτιρίων είναι:

Η καταμέτρηση του αριθμού των κτιρίων στο σύνολο της χώρας και κατά περιοχές.
Η συλλογή στοιχείων σχετικά με τη σύνθεση των κτιρίων από πλευράς ορόφων, καθώς και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά τους (υλικά κατασκευής, χρήση, περίοδος κατασκευής κ.λπ.).
Η Απογραφή Κτιρίων είναι σημαντική καθώς μέσω αυτής δημιουργούνται κατάλογοι – πλαίσια των κατοικιών και άλλων κατοικούμενων χώρων για τη διενέργεια, στη συνέχεια, της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021. Ως εκ τούτου, είναι κρίσιμη για την επιτυχία της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών.

Για την καλύτερη οργάνωση και παρακολούθηση της διενέργειας των παραπάνω Απογραφών, η χώρα διαιρείται σε Εποπτείες και κάθε Εποπτεία σε μικρότερες γεωγραφικές περιοχές που ονομάζονται Απογραφικοί Τομείς και περιλαμβάνουν, κατά κανόνα, περίπου 600 κατοικίες.

 

60 Τομεάρχες

Η Απογραφή Κτιρίων διενεργείται από τους Τομεάρχες, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ. Κάθε Τομεάρχης έχει την ευθύνη για ένα Απογραφικό Τομέα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για δύο (2) ή περισσότερους μικρούς Τομείς. Επιπλέον, στα καθήκοντα του Τομεάρχη περιλαμβάνεται η εποπτεία, η υποβοήθηση και η μέριμνα για την ολοκλήρωση του έργου των Απογραφέων αρμοδιότητάς του, οι οποίοι θα διενεργήσουν την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών εντός του Απογραφικού Τομέα ευθύνης του.

Για την επιλογή των Τομεαρχών, η ΕΛΣΤΑΤ με δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είχε καλέσει τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν σχετική αίτηση, προκειμένου όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο Μητρώο Τομεαρχών που τηρεί. Οι Τομεάρχες που εντάσσονται στο εν λόγω Μητρώο είναι μόνον φυσικά πρόσωπα, που μπορεί να είναι ιδιώτες, υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου και ηλικίας 18 έως 67 ετών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2021.

Επειδή η διαθεσιμότητα Τομεαρχών στον Δήμο Σαρωνικού είναι μικρή σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, καθώς ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων Τομεαρχών για το σύνολο των 80 τομέων που έχει χωρισθεί ο δήμος μας σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛΣΤΑΤ, δεν υπερβαίνει αυτή τη στιγμή τους 20, απαιτούνται άμεσα άλλοι 60 Τομεάρχες για την κάλυψη όλων των Τομέων.

Για τον λόγο αυτό και επειδή τα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση της συλλογής των στοιχείων της Απογραφής Κτιρίων στους προβλεπόμενους χρόνους (η περίοδος συλλογής στοιχείων έχει παραταθεί έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2021), οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έγκαιρα τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, e-mail και τηλέφωνο επικοινωνίας) στον αρμόδιο Επόπτη κ. Χρήστο Χρήστου στην ηλεκτρονική διεύθυνση c.christou@statistics.gr

Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.statistics.gr/el/2021-census-pop-hous-enum-1

Categories