Απόφαση Δημάρχου Σαρωνικού για τον ορισμό Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Απόφαση Δημάρχου 2468 για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του(άρθρο 59) καθώς και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. . Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
4. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.3979/2011
5.Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
6. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Σαρωνικού , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 29.002 κατοίκους.
8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σαρωνικού έχει πέντε (5) Κοινότητες.
9. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 6 Αντιδήμαρχοι και 2 άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
10. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
11. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020:Ορισμός Αντιδημάρχων
12. Τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4842/2021 (ΦΕΚ 190/2021 τ. Α΄) «Ορισμός Άμισθων Αντιδημάρχων σε δήμους ή δημοτικές κοινότητες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»-Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν.3852/2010 13. Την υπ αριθ πρωτ 6581/06-9-2021 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας οι Κοινότητες Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας και Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού
14. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 4224 ΤΕΥΧΟΣ Β/28-8-16)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σαρωνικού κατά τόπον, με θητεία από 8/11/2021 έως 31/12/2023
1. τον κ. Καραγιάννη Αθανάσιο κατά τόπον για την Κοινότητα Αναβύσσου
2. τον κ. Μπούτση Βασίλειο κατά τόπον για την Κοινότητα Καλυβίων
3. τον κ. Γκίκα Κωνσταντίνο κατά τόπον για την Κοινότητα Κουβαρά
4. τον κ. Κυριακόπουλο Ιωάννη κατά τόπον για την Κοινότητα Παλαιάς Φωκαίας.
5. τον κ. Γαλάνη Χαράλαμπο κατά τόπον για την Κοινότητα Σαρωνίδας και τους μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σαρωνικού, με θητεία από 8/11/2021 έως 31/12/2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γκίνη Χρήστο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
ii. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
Β. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
– την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
– την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
– την τέλεση γάμων
– την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
– τη λειτουργία των ΚΕΠ,
– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
– τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
– τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών
– τη οργάνωση διαδικασιών ποιοτικής λειτουργίας και αποτελεσματικότητας Υπηρεσιών του Δήμου.
– την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας Διαφάνειας, Διοικητικής υποστήριξης αιτημάτων πολιτών.
– την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
Σε συνεργασία με την νυν Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Ράπτη Δήμητρα.

Γ. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων στον τομέα ευθύνης του.
Δ.Την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας για την απόδειξη του κριτηρίου της διετούς κατοικίας για μεταδημότευση.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων

2. το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κυριακόπουλο Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Την εποπτεία και ευθύνη των οργανικών μονάδων και των αρμοδιοτήτων τους της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
Β. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
Γ. τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
Δ. Την ευθύνη και την εποπτεία για την προετοιμασία φακέλου μεγάλων τεχνικών έργων και τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους.
Ε. Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας σε συνεργασία με τις κατά τόπους κοινότητες.
ΣΤ. Την εκτέλεση αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
Ζ. Την εποπτεία και ευθύνη του κοιμητηρίου της Κοινότητας Παλ. Φώκαιας
Η. Κατασκευή παιδικών χαρών
Θ. Την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας, επισκευής και συντήρησης όλων των δημοτικών κτιρίων και των σχολικών μονάδων του Δήμου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Μπούτση Βασίλειο.
Ι. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων στον τομέα ευθύνης του.
Κ. Την τέλεση πολιτικών γάμων

3. το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γκίκα Κωνσταντίνο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομίας και Εμπορίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου
-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
– την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
– τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
– την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)
– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Β. τα θέματα δευτερογενούς τομέα μεταποίησης και βιομηχανικής παραγωγής και του τριτογενούς τομέα εμπορίου και υπηρεσιών, όπως αδειοδοτήσεις και ρύθμισης εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Γ. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων στον τομέα ευθύνης του.
Δ. Την τέλεση πολιτικών γάμων

4. το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπούτση Βασίλειο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Δ/νση Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος
– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
– την ευθύνη για την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων (Ανακύκλωση κ.λπ.).
– την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων των σχολικών μονάδων του Δήμου
Β. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου και την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου και της διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Γαλάνη Χαράλαμπο.
Γ. Την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος ύδρευσης-άρδευσηςαποχέτευσης διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο, όσον αφορά τις καταμετρήσεις και τη συντήρηση των αντλιοστασίων, τη συντήρηση και διαχείριση της αποχέτευσης, των βιολογικών καθαρισμών και τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης.
Δ. Τις επισκευές οδικού δικτύου και αγροτικών δρόμων.
Ε. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
ΣΤ. τη Δημοτική- αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.
Ζ. Την εποπτεία και ευθύνη του γραφείου κίνησης οχημάτων σε όλο το Δήμο.
Η. Την οργάνωση του συστήματος αποθήκης στη Δ.Κ. Καλυβίων, της λειτουργίας αυτής και της διαχείρισης υλικών και εργαλείων
Θ. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.
Ι. Την Διαχείριση Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
Κ. Την Επίβλεψη των συνεργείων Αυτεπιστασίας σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Καραγιάννη Αθανάσιο
Λ. Την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας, επισκευής και συντήρησης όλων των δημοτικών κτιρίων και των σχολικών μονάδων του Δήμου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Κυριακόπουλο Ιωάννη.
Μ. Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.
Ν.Την εποπτεία και ευθύνη του κοιμητηρίου της Κοινότητας Καλυβίων σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Καλυβίων κ. Ράπτη Χρήστο.
Ξ. Την εποπτεία του Δημοτικού Φωτισμού
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Ο. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας.
Π. Την τέλεση πολιτικών γάμων

5. το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καραγιάννη Αθανάσιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πρωτογενούς Τομέα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Αρμοδιότητες σε θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
Β. Την οργάνωση του συστήματος αποθήκης στη Δ.Κ. Αναβύσσου, της λειτουργίας αυτής και της διαχείρισης υλικών και εργαλείων σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Γαλάνη Χαράλαμπο
Γ.Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Δ. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Μπούτση Βασίλειο
Ε. Την εποπτεία και ευθύνη του κοιμητηρίου της Κοινότητας Αναβύσσου σε συνεργασία με τον εντεταλμένο σύμβουλο κ. Πατσιαούρα Ηλία.
ΣΤ. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων στον τομέα ευθύνης του.
Ζ. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

6. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γαλάνη Χαράλαμπο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.
Β. Την οργάνωση του συστήματος αποθήκης στη Δ.Κ. Αναβύσσου, της λειτουργίας αυτής και της διαχείρισης υλικών και εργαλείων σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.
Γ. Την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου και της διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Μπούτση Βασίλειο.
Δ. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και λοιπών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων στον τομέα ευθύνης του.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων

Γ. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Άμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Σαρωνικού, με θητεία από 8/11/2021 έως 31/12/2023, εντός της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζεκάκο Ευάγγελο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας και του μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Α. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής περιουσίας και Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης.
Β. Την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος ύδρευσης-άρδευσηςαποχέτευσης διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο, όσον αφορά τις καταμετρήσεις. Τη συντήρηση των αντλιοστασίων, τη συντήρηση και διαχείριση της αποχέτευσης, των βιολογικών καθαρισμών και τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης, Σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κο Μπούτση Βασίλειο
Γ. Την τέλεση πολιτικών γάμων
Δ. Εξουσιοδοτείται για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση εγγράφων και φωτοαντιγράφων.

2. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παπαχρήστου Δημήτριο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ανάπτυξης του Δήμου και του μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Α. Αρμοδιότητες σε θέματα του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ανάπτυξης του Δήμου, ως επίσης και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης
Β.Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας, έρευνας, τεχνολογίας και εν γένει την ποιότητα ζωής
Γ. Αρμοδιότητες σε θέματα συμβουλευτικής αγωγής και δράσεις νεολαίας, το τοπικό συμβούλιο νέων, των θεμάτων νεολαίας, το συμβούλιο πρόληψης παραβατικότητας.
Δ. Αρμοδιότητες σε θέματα απασχόλησης, εθελοντισμού, δια βίου μάθησης και θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Ανοικτού Δημοτικού Πανεπιστημίου Σαρωνικού.
Ε. Την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
ΣΤ. Τις Διεθνείς Σχέσεις και τις Διακρατικές Συνεργασίες και Αδελφοποιήσεις του Δήμου Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως τα θέματα προβολής και Τουρισμού
Ζ. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Η. Εξουσιοδοτείται για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση εγγράφων και φωτοαντιγράφων.

Δ. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΗΛΙΑ ως Άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Σαρωνικού, λόγω της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Κοινοτήτων Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας και Καλυβίων, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις 9-9-2020.


Ε. Ορίζει με ρητή εντολή του, τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους με δικαίωμα υπογραφής, για τον συντονισμό και την εποπτεία συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου από 8/11/2021 έως 31/12/2023 και αναθέτει σ΄ αυτούς τα παρακάτω:

1) ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΗΛΙΑ εντεταλμένο σύμβουλο Παιδείας-Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής
Α. Την εποπτεία και ευθύνη για την υποβολή και διεκπεραίωση όλων των προγραμμάτων που έχουν σχέση με τον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο κλπ).
Την οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών στα Καλύβια και την Ανάβυσσο καθώς επίσης και την εφαρμογή των σχετικών με αυτές προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Β. Εποπτεία και έλεγχος θεμάτων παιδείας.
Γ. Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, σε συνεργασία με την νυν Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Ράπτη Δήμητρα.
Δ. Την εναρμόνιση δράσεων και έργων για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Ε. Την εποπτεία και ευθύνη του κοιμητηρίου της Κοινότητας Αναβύσσου
ΣΤ. Αρμοδιότητες στα θέματα Υγείας
Συνεπικουρεί το Δήμαρχο

2) ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ εντεταλμένη σύμβουλο Πολιτισμού – ΑθλητισμούΒρεφικής και Παιδικής Φροντίδας
Α. Αρμοδιότητες σε θέματα πολιτισμού και τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
Β. Αρμοδιότητες στα θέματα Αθλητισμού
Γ. Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας.
Δ. Την τέλεση πολιτικών γάμων
Ε. Εξουσιοδοτείται για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση εγγράφων και φωτοαντιγράφων.
ΣΤ. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων στον τομέα ευθύνης της. Συνεπικουρεί το Δήμαρχο

Οι Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του
α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γκίνη Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζεκάκος Ευάγγελος.
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κυριακόπουλου Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπούτσης Βασίλειος.
γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γκίκα Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καραγιάννης Αθανάσιος,
δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπούτση Βασίλειου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Χαράλαμπος.
ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καραγιάννη Αθανάσιου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Κωνσταντίνος.
στ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γαλάνη Χαράλαμπου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπούτσης Βασίλειος,
ζ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ζεκάκου Ευάγγελου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γκίνη Χρήστο.
η. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παπαχρήστου Δημήτριου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριακόπουλος Ιωάννη.
Θ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πατσιαούρα Ηλία που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνη Χαράλαμπο.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπούτσης Βασίλειος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ.Γκίνη Χρήστο.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Categories