Προσφυγή φορέων και πολιτών στο ΣτΕ για κατασκευή 10 αιολικών πάρκων σε περιοχή Natura στην Εύβοια

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγουν 20 σωματεία περιβαλλοντικού σκοπού, 30 πολίτες, μεταξύ των οποίων είναι Ευβοείς, περιφερειακοί σύμβουλοι Στερεάς Ελλάδος και δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Καρύστου, Σκύρου, κ.λπ. , ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση με την οποία τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία δέκα αιολικών πάρκων, ισχύος 180 MW στην Εύβοια και ειδικότερα στο Δήμο Καρύστου εντός περιοχών Natura, ως αντίθετη στην Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Σύνταγμα και τη νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται:

Η εγκατάσταση 10 αιολικών πάρκων και 60 ανεμογεννήτριες, συνολικής ισχύος 180 MW,

Η διάνοιξη οδικού δικτύου 29,5 χ.λ.μ.,

Εγκατάσταση υπόγειου δικτύου μέσης τάσης 56 χ.λ.μ.,

Η κατασκευή 3 υποσταθμών υψηλής τάσης,

Υπόγειο δίκτυο ρεύματος υψηλής τάσης 150MW μήκους 16 χ.λ.μ. και αντίστοιχο εναέριο μήκους 2,6 χ.λ.μ.,

Υποθαλάσσιο δίκτυο υψηλής τάσης μήκους 69 χ.λ.μ. περίπου,

Υπόγειο δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης επί οδοποιίας μήκους 1,2 χ.λ.μ. και

Λειτουργία 10 εργοταξιακών χώρων, εγκατάσταση 19 συγκροτημάτων παραγωγής σκυροδέματος και κινητή μονάδα επεξεργασίας προϊόντων εκσκαφής.

Όλοι οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι τα επίμαχα έργα παραβιάζουν τις αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης για την προστασία του περιβάλλοντος σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο που πηγάζουν από το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 24 του Συντάγματος.

Σημειώνουν δε ότι τα πάρκα θα εγκατασταθούν σε χώρο Νatura, χωρίς να δίδονται οι δέουσες εγγυήσεις για την προστασία της.

documentonews.gr

Categories