Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Σαρωνικού 24.1.22 – MONO ΓΙΑ LIVE ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Σαρωνικού. 24.1.22
MONO ΓΙΑ LIVE ΜΕΤΑΔΟΣΗ

 

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-11039

Tα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής της Δευτέρας 24/1/22

1. Έγκριση Πρακτικού 2 της Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή, επισκευή και
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σαρωνικού».
2. Έγκριση Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την «Προμήθεια ενός (1) σαρώθρου 6
κ.μ.».
3. Έγκριση του 4ου Λογαριασμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών
διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού».
4. Καθορισμός των όρων του επενδυτικού δανείου συνολικού ύψους €100.000,00 από το Τ.Π.
και Δανείων, του ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για
την εκτέλεση έργου «Η Επανάσταση στην Αττική. Η συμβολή των χωριών στην εθνεγερσία».
5. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού €200.000,00 από το Υπουργείο Εσωτερικών
μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για την
πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και φυσικών καταστροφών που προκαλούνται από
θεομηνίες και συγκεκριμένα της πυρκαγιάς στις 18/9/2021 στο Δήμο Σαρωνικού (3η έκτακτη
επιχορήγηση).
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης της σύμβασης του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης
ραμπών και WC AMEA σε σχολικά κτίρια Δήμου Σαρωνικού».
7. Έγκριση του Πρακτικού της 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης
Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.
8. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων ποσών είτε γιατί έχουν εξοφληθεί είτε γιατί
έχουν βεβαιωθεί εκ παραδρομής.
9. Αναμόρφωση (5η
) Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» οικ. έτους 2021.
10. Έγκριση της υπ’ αριθ. 30/2021 (ΑΔΑ 9ΤΨ0Ω1Ξ-Φ69) Απόφασης Δημάρχου Σαρωνικού περί
ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.
11. Έγκριση της υπ’ αριθ. 31/2021 (ΑΔΑ 9ΙΕ0Ω1Ξ-Π2Ω) Απόφασης Δημάρχου Σαρωνικού περί
ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.
12.Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου επί συζήτησης της Προσφυγής με
αριθμό εισαγωγής (ΠΡ16480/24-12-2019) που άσκησε ο κ. Μ.Α. κατά του Δήμου
Σαρωνικού, κατά της υπ’ αριθ. 1057/20-12-2019 Απόφασης Δημάρχου Σαρωνικού και κατά
της υπ’ αριθ. 53/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Τακτικά μέλη
1. Γκίνης Χρήστος
2. Ζεκάκος Ευάγγελος
3. Γκίκας Κων/νοςς
4. Πατσιαούρας Ηλίας
5. Καρούμπαλη-Καραμάνη Ακριβή
6. Κόλλια Μαρία
β) Αναπληρωματικά μέλη
1. Γαλάνης Χαράλαμπος
2 Μπούτσης Βασίλειος
3. Ράπτη Δήμητρα
4. Καραγιάννης Αθανάσιος
5. Ακούσογλου Σάββας
6. Παπασταμέλου-Γκούμα Αικατερίνη

Categories